Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Buil Verdala, Manel

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
9
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Pilar Verdala Terres
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
07/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Puigterrà de Dalt, 6, 3r
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-V"