Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Buil Villegas, Josepa

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Montsó
Província de naixement: 
Osca
Edat complerta: 
63
Estat civil: 
Vidu/a
Lloc de procedència: 
Montsó
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
28/03/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Ctra. Igualada
Observacions: 
Fills: Miquela Arnillas Buil (25), Rosa Arnillas Buil (20) i Josefina Arnillas Buil (18).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"