Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bustamonte Torra, Teresa

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Granada
Província de naixement: 
Granada
Edat complerta: 
23
Estat civil: 
Casat/da
Professió: 
S.S.
Lloc de procedència: 
Barcelona
Província de procedència: 
Barcelona
Data d’arribada: 
04/07/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Vilanova, 23
Observacions: 
Porta familiars: Pedro González Bustamonte (5 anys, Granada), Juan González Bustamonte (4 anys, ídem), María González Bustamonte (4 anys, ídem), Anita González Bustamonte (3 anys, ídem) i Rosa González Bustamonte (1 any, Barcelona).
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid