Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Bustio Blanco, María Teresa

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
14
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Soledad Bustio Blanco
Parentiu respecte al cap de casa: 
Germana
Lloc de procedència: 
Arriondas
Província de procedència: 
Astúries
Data d’arribada: 
29/09/1937
Adreça de destinació: 
B. Pobres
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-IV. Evacuats dels fronts del nord".