Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Caballero Sánchez, Conrad

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Còrdova
Província de naixement: 
Còrdova
Edat complerta: 
13
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Tarsila Sánchez Balseda
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare
Lloc de procedència: 
Cubells
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
01/01/1939
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
6 d'Octubre, 24, 1r
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-V"