Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Cabanes , Josepa

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
67
Nom del cap de casa: 
Sebastià Guadeyol
Parentiu respecte al cap de casa: 
Muller?
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
16/04/1938
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-I"