Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Cabeza Alcántara, Trinitat

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
França
Província de naixement: 
França
Edat complerta: 
7
Estat civil: 
Solter/a
Nom del pare: 
Constantí
Nom de la mare: 
Carme
Lloc de residència: 
Còrdova
Província de residència: 
Còrdova
Data d’arribada: 
01/08/1937
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Bruc, 53, 3r
Observacions: 
Parents coneguts a Catalunya: nét
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid