Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Cabeza Arrán, Elisa

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
10
Estat civil: 
Solter/a
Nom de la mare: 
Teresa
Nom del cap de casa: 
Teresa Arrán González
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare
Lloc de procedència: 
Mataporquera
Província de procedència: 
Cantàbria
Data d’arribada: 
10/09/1937
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Convent de Sant Francesc
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid"