Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Cajal Llobera, Teresa

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Lleida
Província de naixement: 
Lleida
Edat complerta: 
15
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Teresa Llobera
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
01/09/1938
Estada: 
3 mesos
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-VI"