Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Calasanz Diego, Antonia

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Lleida
Província de naixement: 
Lleida
Edat complerta: 
2
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Antonia Diego Sanmartín
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare?
Lloc de procedència: 
Cervera
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
19/08/1938
Adreça de destinació: 
Campanes
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-VI"