Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Calderó Estedella, Ramona

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Lleida
Província de naixement: 
Lleida
Edat complerta: 
26
Estat civil: 
Casat/da
Professió: 
S.S.
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
27/03/1938
Estada: 
2 mesos
Observacions: 
Familiars: Ramona Vidal Calderó (7 mesos, Lleida). "Entren a cobrament el dia 22-10-38".
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"