Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Calvet Navès, Francisca

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Balaguer
Província de naixement: 
Lleida
Edat complerta: 
28
Nom del cap de casa: 
Francisca Navès Boneu
Parentiu respecte al cap de casa: 
Àvia?
Lloc de procedència: 
Les Ventoses
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
02/01/1939
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Guimerà prolongació, lletra J
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-VI"