Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Calvo Aranda, Carmen

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Madrid
Província de naixement: 
Madrid
Edat complerta: 
11
Estat civil: 
Solter/a
Nom del pare: 
Victorià
Nom de la mare: 
Maria
Lloc de residència: 
Madrid
Adreça: 
Granada, 29, pral A
Província de residència: 
Madrid
Nom del cap de casa: 
Victorià
Parentiu respecte al cap de casa: 
Filla
Data de sortida de l’expedició: 
15/10/1936
Organització que l’envia: 
Comitè de Pioners (Madrazo, 27)
Grup escolar o institució de què procedeix:: 
14 d'Abril
Persona responsable que l’acompanya: 
Tomàs Moya Mayor
Data d’arribada: 
18/10/1936
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Font dels Capellans
Observacions: 
Persona que l'acull: Josep Clapers
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid