Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Cámara Hernando, Emília

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Madrid
Província de naixement: 
Madrid
Edat complerta: 
3
Estat civil: 
Solter/a
Nom del pare: 
Dionisi
Nom de la mare: 
Júlia
Lloc de residència: 
Madrid
Província de residència: 
Madrid
Data d’arribada: 
01/07/1937
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Maurín, 12, 4t 2ª
Observacions: 
Filla de Júlia Hernando Martínez.
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid