Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Camarasa Guillamet, Glòria

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
6
Estat civil: 
Solter/a
Nom de la mare: 
Paquita
Nom del cap de casa: 
Paquita Guillamet Figuera
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare
Lloc de procedència: 
Camarasa
Província de procedència: 
Lleida
Adreça de destinació: 
M. Julia
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-I"