Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Campo Carruezco, Llibert

Gènere: 
Home
Lloc de naixement: 
Osca
Província de naixement: 
Osca
Edat complerta: 
1
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Encarnació Carruezco Campo
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare
Lloc de procedència: 
Barbuñales
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
15/06/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Ctra. Barcelona (Casa Blanca)
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"