Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Campo Rodellas, Pilar

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
18
Nom del cap de casa: 
Joaquima Rodellas
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare
Lloc de procedència: 
Barbastre
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
01/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Montserrat, 23
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-V"