Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Caparrós Romero, José

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
7
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Ana Romero Belmonte
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare
Lloc de procedència: 
Tremp
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
02/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Amigant, 8
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-V"