Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Caparroz Gallart, Joana

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Almeria
Província de naixement: 
Almeria
Edat complerta: 
7
Estat civil: 
Solter/a
Nom de la mare: 
Anna
Nom del cap de casa: 
Anna Gallart Ortega
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare
Lloc de procedència: 
La Rábita
Província de procedència: 
Jaén
Data d’arribada: 
30/05/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Salmerón, 10, 3r
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-VI"