Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Capdevila Bertran, Rosalia

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
15
Nom del cap de casa: 
Rafael Bertran Piferrer
Parentiu respecte al cap de casa: 
Avi?
Lloc de procedència: 
Tàrrega
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
03/04/1938
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"