Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Cardó Navarro, Montserrat

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
4
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Dolors Navarro Cardó
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare?
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
20/03/1938
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-V"