La fossa militar
del cementiri de Manresa

Relació de soldats enterrats a la fossa militar existent a l’Oficina de Serveis Funeraris

La present recerca està basada en el llibre “Relació Soldats morts en els Hospitals Militars d’ací, enterrats a la fosa Militar” que es troba a l’Arxiu Comarcal del Bages (on es detallen els noms i cognoms dels soldats, el dia, l’hora i la causa de la mort, i, fins i tot, en molts casos la seva unitat militar). Cal també tenir present, però, l’existència d’una altra llista, feta ja a l'època franquista, on només hi consten una part d’aquests soldats. Es tracta d’una relació manuscrita de dos fulls, titulada “Militares enterrados en época roja. Parcela Militar” que es conserva a l’Oficina de Serveis Funeraris de l’Ajuntament de Manresa i on hi consten noms i cognoms dels soldats però sense cap altra dada. L’esmentada Oficina tampoc disposa dels noms de soldats de la Caserna del Carme que abans o després del període de la Guerra Civil van ser enterrats en aquesta mateixa parcel·la militar.


No hi ha cap dubte que tots els soldats que van morir als hospitals militars de Manresa entre l’abril del 1938 i el gener del 1939 i que no van ser traslladats als cementiris de les seves poblacions d’origen estan enterrats al Cementiri de Manresa. Tanmateix, l’existència d’aquesta altra llista planteja alguns interrogants: podria ser que el Cementiri no registrés tots els enterraments produïts en aquesta fossa? Podria ser que alguns d’aquests soldats fossin enterrats en una altra fossa comuna dins del Cementiri? La inestabilitat del dia a dia en aquests anys de guerra podria ser-ne el motiu? Ara bé, la República hauria consentit l’enterrament de soldats republicans en una altra fossa que no permetés posteriorment, si l’exèrcit republicà acabava guanyant la guerra, la ràpida identificació i exhumació dels seus cossos? De moment, no tenim respostes concloents malgrat que, atesa l’exhaustivitat de la “Relació Soldats morts...”, tot sembla indicar que és la font primària més fiable.