Papers
catalans
a Àvila

«L’Educació musical a l’escola primària. Orientació i pla general per Manuel Borgunyó». (Barcelona, maig del 1937)