Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Ainsa Fernández, Julián

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
0
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Cándida Fernández
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare?
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
01/03/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Mallorca, 25
Estada: 
4 mesos
Observacions: 
Edat: 1 mes. Familiars: 5. Crèdit Ajuntament: 180 ptes. A la 2ª font consta com a "cap del grup".
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-VI". Document "Refugiats evacuats del front de l'est donats d'alta accidentalment en aquesta localitat".