Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Arbesó Gómez, Consuelo

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Madrid
Província de naixement: 
Madrid
Data de naixement: 
08/03/1924
Edat complerta: 
12
Estat civil: 
Solter/a
Nom del pare: 
Aniceto
Nom de la mare: 
Dolores
Lloc de residència: 
Madrid
Adreça: 
Olivas, 13, 2n6ª
Província de residència: 
Madrid
Grup escolar o institució de què procedeix:: 
Club Los Camaradas
Data d’arribada: 
18/10/1936
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Muralla, 9, 20
Observacions: 
Persona que l'acull: Joan Jorba Riu i Rosa Valls, Vda. Jorba. Pares residents a Madrid.
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)"-III, carpeta "Madrid