Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Arbonés Camí, Montserrat

Gènere: 
Dona
Lloc de naixement: 
Lleida
Província de naixement: 
Lleida
Edat complerta: 
7
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Maria Camí Espanyol
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare
Lloc de procedència: 
Terrassa
Província de procedència: 
Barcelona
Data d’arribada: 
15/10/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
La Guia Pedrera, baixos
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"