Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Arias Martínez, Maria

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
50
Estat civil: 
Casat/da
Nom del cap de casa: 
Josep Miret Alentor
Parentiu respecte al cap de casa: 
Marit
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Ctra. Cardona
Estada: 
5 mesos
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-VI"