Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Arnillas Buil, Josefina

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
18
Nom del cap de casa: 
Josepa Buil Villegas
Parentiu respecte al cap de casa: 
Mare
Lloc de procedència: 
Montsó
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
28/03/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Ctra. Igualada
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"