Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Arroyos Molina, Joaquín

Gènere: 
Home
Edat complerta: 
7
Estat civil: 
Solter/a
Nom del cap de casa: 
Mariano Molina Gambau
Parentiu respecte al cap de casa: 
Pare
Lloc de procedència: 
Montsó
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
28/03/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Joc de la Pilota, 8
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-I"