Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Artán Parajuells, Petra

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
55
Nom del cap de casa: 
Antoni Gimeno Marín
Parentiu respecte al cap de casa: 
Gendre?
Lloc de procedència: 
Huerto
Província de procedència: 
Osca
Data d’arribada: 
14/04/1938
Població de destinació: 
Manresa
Adreça de destinació: 
Cós
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-I"