Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Artero García, Maria

Gènere: 
Dona
Lloc de procedència: 
Camarasa
Província de procedència: 
Lleida
Estada: 
19 dies
Observacions: 
Cap de grup. Familiars: 8. Crèdit Ajuntament: 304 ptes.
Font documental de què procedeix la informació: 
Document "Refugiats evacuats del front de l'est donats d'alta accidentalment en aquesta localitat".