Cens de refugiats a Manresa
durant la Guerra Civil Els protagonistes d’una història oblidada

Augés Solsona, Carmen

Gènere: 
Dona
Edat complerta: 
16
Nom del cap de casa: 
Francesc Augés Garriga
Parentiu respecte al cap de casa: 
Pare
Lloc de procedència: 
Lleida
Província de procedència: 
Lleida
Data d’arribada: 
30/04/1938
Font documental de què procedeix la informació: 
AHB, lligall "Refugiats de guerra (1936-39)-II"