Les repressions de la guerra
i la postguerra a Manresa