Les repressions de la guerra
i la postguerra a Manresa

Entrevista a mossèn Josep Riba i Capdevila