El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Altres vagues

 

 

Febrer de 1948: expedient de l’Ajuntament de Manresa sobre les despeses ocasionades pel desplaçament a la ciutat de les forces d’ordre públic i per altres conceptes derivats d’un conflicte tèxtil. Hi figuren menjars i estades d’hotel de comandaments i funcionaris, a més d’alguns obsequis lliurats amb motiu de la Fiesta del Ángel Custodio, patró dels cossos de policia. En total, l’informe quantifica en 6.731,10 pessetes els serveis prestats. S’hi adjunta la relació detallada d’aquestes despeses. (Arxiu Municipal de Manresa)

 


Maig de 1951: informe de l’inspector en cap de policia de Manresa sobre la despesa ocasionada per la mobilització dels cossos d’ordre públic amb motiu dels conflictes tèxtils de maig de 1951. En total, pugen 16.821,20 pessetes, sobretot com a conseqüència de menjars i estades d’hotel. A més, l’alcaldia, en agraïment “al excelente comportamiento de las fuerzas de orden público, tuvo bien hacerse cargo de los gastos que ocasionó la Fiesta del Ángel Custodio, celebrada poco antes de ocurrir el conflicto de referencia, considerando que se les debía esta prueba de atención por sus desvelos en el servicio encomendado”. El mateix document, finalment, deixa sense efecte la xifra inicial, a la qual cal sumar 3.836 pessetes corresponents a la Fiesta del Ángel Custodio. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

Maig de 1951: expedient de l’Ajuntament de Manresa sobre les despeses ocasionades pel desplaçament a la ciutat de les forces d’ordre públic i per altres conceptes derivats d’un conflicte tèxtil. L’inspector en cap de la policia detecta com a despeses més importants menjars i estades d’hotel dels caps de les diferents forces d’ordre, com també els viatges de diverses autoritats i funcionaris. En total, pugen fins a 12.985,80 pessetes. S’hi adjunta l’inventari detallat de les despeses. (Arxiu Municipal de Manresa)