El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Recuperació de propietats o materials perduts, robats o confiscats durant la Guerra

Recuperació de propietats o materials perduts, robats o confiscats durant la Guerra

     

17/02/1939: notificació de l’empresa Minas de Potasa de Súria adreçada a l’alcalde de Manresa; s’hi expressa la voluntat de recollir el material que durant el període revolucionari havien deixat a l’Ajuntament, consistent en martells perforadors i 12 llums d’oli de mines, per part del facultatiu Josep Rivera. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

21/03/1939: certificació de l’alcalde accidental de Manresa, Francesc Torra Trullàs, segons la qual Francesc Serrahima Solà era propietari d’una fàbrica de cintes de cotó, que durant el període “rojo” va ser ocupada i la seva maquinària destruïda: “es persona de buena conducta y completamente adicto al Glorioso Movimiento Nacional [...] durante la dominación roja le fue ocupada su fábrica”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

25/03/1939: demanda de l’alcalde de Manresa a la superiora del convent de les Saleses perquè lliuri a l’encarregat d’obres municipals una cuina que va ser requisada i dipositada al convent pels “rojos” i que ara és requerida per a ús de l’Hospital de Sant Andreu. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

5/04/1939: petició de l’alcalde de Manresa al “jefe de las fuerzas ocupantes” de la caserna del Carme perquè permeti a Joan Torras, secretari del Centro Tradicionalista, retirar de la caserna un piano que havia estat propietat de l’entitat i que ara cal per inaugurar El Hogar del Soldado. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

Abril-maig de 1939: carta de Camil Costas Costas a l’alcalde de Manresa en què li sol·licita un doble certificat per demanar a l’administració de rendes públiques l’obertura dels llibres de registre reglamentaris del local de licors “Anís Morell”, situat a la plaça dels Infants, ja que durant la retirada de les tropes republicanes l’establiment va ser saquejat i els anteriors llibres de registre destruïts. El certificat també li permetria donar coneixement dels fets a la Comisión de Incorporación Industrial y Mercantil. Subscriuen la instància de l’empresari i certifiquen la seva declaració els botiguers Antoni Malet i Emili Prunés. La carta s’acompanya d’un certificat de l’alcalde Domènec Prunés en què fa constar que l’establiment “Anís Morell”, propietat de Camil Costa, va ser saquejat pels “rojos”, que van destruir-ne els llibres de comptes. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

11/05/1939: carta manuscrita de l’alcalde de Nava de Abajo (Albacete) adreçada al batlle manresà per demanar-li que intercedeixi perquè li sigui enviada una maleta amb eines de barber que un xicot d’aquest poble es va deixar en un domicili del carrer de Barcelona de Manresa, quan era soldat; ara no pot treballar sense aquestes eines, cosa que repercuteix sobre la seva subsistència. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

Maig-juny de 1939: carta adreçada a l’alcalde de Manresa per Joan Guitart, de la “Fábrica de Hilados y Tejidos de Algodón, Colonia Galobart”, de Navarcles. Hi exposa que la casa de la plaça d’en Creus número 1 ha estat greument afectada pels bombardejos de la guerra i, per tant, demana que consti a la relació de danys, per tal que puguin rebre una indemnització: “al enterarme del estado en que ha quedado el patrimonio de la casa Guitart, por efecto de la guerra contra el comunismo felizmente acabado en nuestra Patria...”. El text és novament enviat per Joan Guitart, un mes després, en no haver rebut resposta. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

19/06/1939: carta manuscrita del notari Vicenç Furió Dura a l’alcalde de Manresa Domènec Prunés, en què li sol·licita un certificat de propietat del cotxe Dodge B.56491, que actualment es troba a Camprodon i del qual “disfrutaron los alcaldes Rojos de esa ciudad”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

20/06/1939: certificació de l’alcalde de Manresa sobre la bona conducta de Francesc Quinqué Altés que, segons alguns testimonis, va haver de marxar de la ciutat en iniciar-se la guerra per la persecució dels “rojos”. En retornar després de la “liberación”, feia pocs dies que havia trobat els diners que el seu pare havia enterrat en una propietat. Per això sol·licita poder bescanviar les 30.225 pessetes recuperades. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

31/07/1939: carta del director de l’empresa “Castell del Remey S.A.” a l’alcalde de Manresa per demanar-li si a la carretera de Cabrianes, entre Sallent i Manresa, s’hi troba un tractor de la marca “Lanz”, possiblement de la seva propietat, ja que havien perdut 18 d’aquests vehicles després del 18 de juliol de 1936 i només n’han recuperat 8. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

4/09/1939: carta de Francesc Oller Costa a l’alcalde de Manresa en què declara que al “Convento de María y Enseñanza” hi ha diverses taules de la seva propietat que vol recuperar. Per això sol·licita poder anar-les a recollir. La resposta immediata de l’alcalde és donar-li l’autorització corresponent. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

16/09/1939: resposta de l’alcalde de Manresa al batlle de Sant Hipòlit de Voltregà per comunicar-li l’existència d’un dipòsit de mobles recuperats; no se sap encara si s’hi troben uns mobles sol·licitats per l’alcalde osonenc. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

21/09/1939: carta de l’alcalde de Manresa a la superiora del convent de les Germanes Josefines del carrer de Sant Miquel. S’hi reclama el retorn al consistori d’un centenar de taules dipositades al convent, sota l’amenaça de ser denunciada en cas de negar-s’hi. L’Ajuntament també exigeix, d’acord amb la legislació aleshores vigent, el retorn de tots els mobles propietat de veïns que han fugit durant l’entrada de les tropes franquistes i que van anar al convent, alguns dels quals –com diversos quadres- han estat venuts: “los bienes muebles, inmuebles... abandonados por sus dueños o pertenecientes a personas ausentes serán puestos a disposición de las Comisiones Gestoras Municipales y de los Ayuntamientos cuando se constituyan, que se encargarán de su administración... sin que se permita a ningún organismo ni persona su utilización sin autorización del Ayuntamiento”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

23/10/1939: declaració escrita de l’alcalde de Manresa, Domènec Prunés, per mitjà de la qual reconeix la propietat de Miquel Vila Grau respecte a la casa núm. 23 del carrer del Born, destruïda pels “rojos”, “sin que el hecho de utilizarse actualmente dicho solar como si fuera vía pública signifique pérdida ni renuncia del Sr. Vila a sus derechos dominicales ni a la indemnización que pueda corresponderle en el caso de pasar definitivamente a vía pública...”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

23/11/1939: carta de l’Instituto de Adoratrices a l’alcalde de Manresa per notificar-li la impossibilitat d’oferir els serveis de la seva obra com a conseqüència del mal estat en el qual han quedat les seves dependències per culpa dels “rojos”. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

 

Febrer-març de 1940: carta adreçada a l’alcalde de Manresa per l’empresari Nicolau Perelló Bonnín, gerent de “Maquinaria Industrial S.A.”. Hi exposa que la seva empresa, propietària d’un solar amb tallers a Manresa, “durante el periodo de dominación marchista fue desposeída de sus talleres y de sus oficinas, motivo por el cual al liberarse Manresa, donde los talleres y oficinas referidos estan sitos, gran parte de su documentación había desaparecido, entre ella los recibos justificativos del pago de los arbitrios o contribuciones especiales...”. Per això demana a l’alcalde un certificat segons el qual “Maquinaria Industrial S.A.” està al corrent de tots els pagaments. La resposta de l’alcaldia és afirmativa: li concedeix la petició. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

   

12/12/1940: informe de l’alcalde de Manresa al jutge “Delegado Especial de la Comisión Central de Incautación”, de Barcelona, sobre la relació de les obres realitzades en alguns habitatges de la ciutat i finançades per part dels organismes “rojos”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

15/06/1943: instància adreçada a l’alcalde pels veïns del carrer de Casanova que sol·licita el restabliment d’un focus de llum desaparegut durant la “dominación marxista”. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

 

Febrer de 1947: instància de Joan Subirana Pascuet en què exposa a l’Ajuntament de Manresa que una motocicleta amb sidecar i un aparell de ràdio de la seva propietat van desaparèixer del seu domicili durant la seva absència l’agost de 1939 i dels quals sol·licita la restitució. En aquells moments, aquests béns es trobaven en mans del treballador de l’Ajuntament Joan Subirana Roig, que els havia utilitzat per efectuar serveis municipals. Arran de la instància s’elabora un informe per a l’alcaldia, que justifica la confiscació de la motocicleta per ser abandonada i pertànyer a una persona vinculada a activitats marxistes, “cuya moto, fué retirada [...] en ocasión de una inspección ocular en dicha casa y practicar al mismo tiempo, la detención del que representaba el cabeza de família, por su destacada actuación marxista, cuyo dueño llamado Juan Subirana Pascuet, había huido, temeroso de ser llevado a los tribunales y encausado por su actuación”. La ponència de Governació del consistori proposa el retorn de la motocicleta a Joan Subirana Pascuet, previ pagament de 800 pessetes que l’Ajuntament va gastar-se en reparacions i millores del vehicle. (Arxiu Municipal de Manresa)

Torna a dalt

L'estació meteorològica

Agost-setembre de 1940: petició a l’alcalde de Manresa del Centro Regional del Ebro de Zaragoza, dependent del Servicio Meteorológico Nacional, en què demana informació sobre l’instrumental de l’estació meteorològica que va estar en funcionament entre 1930 i 1935. Informe de resposta de l’alcalde, amb la relació d’aparells existents i desapareguts, a més dels respectius propietaris. També s’hi afegeix una relació manuscrita de l’estació meteorològica, situada a la conca del Cardener, que inventaria els aparells que resten al centre i els que han desaparegut durant el “dominio rojo”. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt

Material topogràfic

   

Maig-juny de 1939: petició del comandant militar a l’alcalde de Manresa perquè s’iniciï una investigació per trobar el material topogràfic i de dibuix utilitzat “por el Ejército Rojo”. La resposta de l’alcalde informa que s’ha localitzat material topogràfic i de dibuix al local de Frentes y Hospitales, “(antes Izquierda Republicana)”. Es refereix a la seu d’Esquerra Republicana de Catalunya, que era situada al Passeig. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt

Recuperació autotanc i cotxe prestat a Madrid

Juliol-setembre de 1939: demanda de l’alcalde de Manresa adreçada al seu homòleg de Madrid per reclamar devolució d’un cotxe autotanc per a l’extinció d’incendis, que el “Ayuntamiento rojo” va prestar l’any 1937 al consistori madrileny. Aquesta petició de l’alcalde Domènec Prunés serà novament enviada el mes de setembre, però aquesta vegada adreçada al “Coronel Director del Servicio de Automovilismo de Madrid”. El cotxe va ser recuperat, ja que –com es pot veure- les peticions s’acompanyen d’una notificació de l’alcalde manresà al seu homòleg madrileny, en què agraeix les facilitats posades en la recuperació del vehicle i li comunica el trasllat a Madrid de dos treballadors municipals (Joan Subirana Roig i Ferran Subirana Roig) per tal d’endur-se’l. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt