Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Dades generals sobre el professorat depurat a Manresa

Dels mestres públics que van treballar a Manresa en el període 1931-1939 se’n conserven a l’Archivo General de la Administración d’Alcalá de Henares cinquanta-quatre expedients de depuració. D’aquests, set corresponen a professors de l’institut Lluís de Peguera i quaranta-set a mestres de les diferents escoles públiques manresanes.                                  

Distribució del professorat de primària i secundària expedientat a Manresa
Mestres  47 Homes  20 Dones  27
Professors institut 7 Homes    5 Dones    2

Segons l’any d’accés al cos de mestres, es pot comprovar que en el període republicà es produeix un important esforç per ampliar el professorat per tal d’aconseguir l’escolarització de tota la canalla de primària. Quasi la meitat del professorat de les escoles manresanes havia fet les oposicions a mestre en el període republicà. Tot i això, el professorat manresà no era excessivament jove ja que tenia una mitjana de

Any d’accés al cos de mestres o a secundària (oposicions)

ANY TOTAL
Desconegut  11
1891-1900  2
1901-1910  3
1911-1920  11
1921-1930  6
1931-1936  21

41’5 anys d’edat, els mestres joves de 20 a 29 anys no arribaven a una quarta part del total i n’hi havia un 24% de més de 50 anys. La procedència del professorat no és del tot coneguda perquè només consta en el 60% dels expedients de depuració. De tota manera, sí que es pot afirmar que pocs mestres eren nascuts a Manresa. Atenent als cognoms, sí que es pot assegurar que la majoria del professorat, més de les tres quartes parts, era català.

Data de naixement dels mestres depurats

1870-1874 2   1900-1904 7
1875-1879 1           1905-1909 7
1880-1884 6 1910-1914 10
1885-1889 3 1915-1919 2
1890-1894 5 Desconeguda 4
1895-1899 7  

El professorat públic manresà tenia una edat
mitjana de 41 anys i un 80% era de parla catalana.

Edat a l’any 1939 dels mestres depurats

De 20 a 29 anys    12  24 %
De 30 a 39 anys   14  28 %
De 40 a 49 anys  12 24 %
De 50 a 59 anys 18 %
De 60 a 69 anys 3 6 %

Edat mitjana: 41’5 anys