Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Els expedients de depuració

Entre els 54 expedients de depuració incoats als mestres que treballaven o havien treballat a Manresa, n’hi ha 24 (el 44% del professorat públic) que contenen algun tipus d’acusació a partir dels informes elaborats per l’Ajuntament, la Guàrdia Civil, el prevere de la Seu i l’Asociación Católica de Padres de Família. D’aquests 24 mestres i professors que presenten alguns informes negatius, n’hi ha 7 que són confirmats en el càrrec  sense més problemes mentre que 2 són sancionats d’entrada però, després de presentar un recurs o  bé per decisió ministerial, se’ls confirma en el càrrec.

Les 9 persones que tenen alguna acusació i que, al final, són confirmades en el càrrec  és perquè aquesta acusació es fonamenta normalment en només un dels informes, mentre que els altres són positius o perquè els avals o testimonis que presenten són favorables i asseguren la seva fidelitat al Movimiento Nacional. En aquests 9 casos n’hi ha dos que són acusacions d’indiferència o tebior religiosa, un per catalanisme i els 6 restants són per tenir  idees esquerranes, comunistes o en desacord amb el Movimiento Nacional.

El 44% dels mestres públics manresans van tenir algun
informe negatiu per part de les autoritats franquistes.

L’Església, concretament el prevere encarregat de la parròquia de Santa Maria de la Seu, és l’organisme que emet menys informes desfavorables, només 7; en canvi la comandància de la Guàrdia Civil de Manresa és l’organisme que emet més informes desfavorables, 14 en  total.

La sanció més greu, la separació del servei, es produeix en els casos en què es combinen una majoria d’informes desfavorables i es comprova que la persona havia practicat un activisme polític i difós les seves idees a través de l’activitat sindical, l’afiliació política o que no es presenta a la depuració, probablement perquè ja en preveia el resultat. Especialment dures són les sancions contra persones que mostren una actitud nacionalista per la seva afiliació a Esquerra Republicana de Catalunya o la seva ideologia independentista; en tots aquests casos aquesta simple acusació serveix per traslladar-los a fora de Catalunya per un període de 5 anys. L’acusació de pertànyer a la maçoneria o bé l’ateisme eren considerats uns delictes greus, suficients per expulsar un mestre del magisteri.

Inculpacions en els informes de l’Asociación Católica de Padres de Família, la Guàrdia Civil, l’Ajuntament i l’Església.

Nom

Informe Asociación de Padres

Informe de l’Ajuntament

Informe de l’Església

Informe de la Guàrdia Civil

Sanció de la Comisión Depuradora

Pere Aloy
Anell

Pertànyer a ERC

Pertànyer a ERC

Conducta privada regular.

Pertànyer a ERC

Suspensió d’ocupació i sou durant 3 mesos, trasllat fora de Catalunya, prohibició de sol·licitar vacants durant dos anys i inhabilitació per a càrrecs directius i de confiança.

Mercè Boté
Puiggròs

Fer propaganda dels ideals marxistes. Pertànyer al Servei d’Informació Militar (SIM)

Ser agent del SIM, delatar persones d’ordre i desertors de l’exèrcit republicà. Ser secretària del Partit Socialista i de la UGT

Se dejó arrastrar por la corriente dominante

Tenir ideals d’esquerra i pertànyer a ERC

Separació definitiva del servei, però el Ministerio de Educación Nacional li imposa un trasllat de 5 anys a fora de la província de Barcelona i la inhabilitació per càrrecs directius i de confiança.

Vicenta Cuende
Sierra

Ser contrària a la religió, tenir ideals lliurepen-sadors i marxistes, ser desafecta del Glorioso Movimiento Nacional

Ser esquerrana i indiferent en religió. Conducta privada i professional dubtosa. Ser membre de la Junta Directiva de la FETE

 

Tenir idees marxistes, conducta privada i professional immoral. Difondre lectures immorals i idees marxistes.

Separació definitiva del servei.

Rosa Delhom
Brugués

 

 

 

Tenir idees extremistes, fer propaganda i mítings a favor de la implantació de l’Escola moderna. Pertànyer a les txeques i fugir a França.

Separació definitiva del servei.

Joan Martí
Garriga

Simpatitzar amb el govern rojo-separatista

Simpatitzar amb l’exèrcit republicà

 

 

No hi ha sanció, confirmació en el càrrec

Josep M. Gabriel
Aguilar

No es presenta al procés de depuració.

Actuació contrària al Glorioso Movimiento Nacional. Pertànyer a ERC i ser partidari del triomf marxista.

Separació definitiva del servei.

Pau Guiu
Domingo

Tenir ideals lliurepensadors, estar afiliat a ERC. Fer tasca catalanista i esquerrana

Tenir idees liberals, ser simpatitzant d’esquerres. Idees liberals en matèria pedagògica.

Conducta privada quasi dolenta, conducta religiosa regular

No anar a l’església i estar afiliat a ERC.

Suspensió d’ocupació i sou durant tres mesos, trasllat fora de Catalunya per cinc anys, inhabilitació per a càrrecs directius i de confiança

Aniceto León
Garre

Fins al 1947 no es presenta a la depuració

Ideals a favor de la causa marxista, ordenar la depuració de l’alumnat de l’institut

 

Fer propaganda marxista, efectuar la depuració de l’alumnat de l’institut i fugir a França

Separació del servei, que es canvia el 1952 per trasllat fora d’Andalusia, inhabilitació per a càrrecs directius i prohibició de sol·licitar vacants durant 5 anys.

Hermenegild Lladó
Bilarrúbies

Simpatitzar amb les idees esquerranes. Col·laborar amb el diari rojo-separatista "El Dia".

 

 

 

Trasllat fora de Catalunya, amb prohibició de demanar vacants durant 5 anys i inhabilitació per a càrrecs directius i de confiança. Al 1941 se’l deixa sense
sanció i se’l confirma en el càrrec

Maria Llaveries
Viladomiu

 

 

 

Ser partidària de la separació de Catalunya de la resta d’Espanya.

Trasllat fora de Catalunya, amb prohibició de sol·licitar vacants durant 5 anys i inhabilitació per a càrrecs directius i de confiança.

Rosa Macau
Roig

 

Ser tèbia en l’aspecte religiós

 

 

No hi ha sanció, confirmació en el càrrec

Josep Martínez
Aguado

 

 

 

Tenir idees esquerranes

No hi ha sanció, confirmació en el càrrec

M. Dolors Mas de la Fuente

 

 

 

Tenir idees comunistes i fer-ne propaganda a l’escola, desafecta a la “Nueva España”.

No hi ha sanció, confirmació en el càrrec

Pere Menéndez-Arango Tarrida

Fins al 1947 no es presenta al procés de depuració.

Ser d’ideologia esquerrana, fugitiu a França

 

Militar en partits d’esquerra, haver estat empresonat per separatista, ser president del sindicat de la UGT i portar pistola

Separació definitiva del servei.
Al 1949 se li imposa la sanció de postergació per cinc anys, trasllat fora de la província, amb prohibició de sol·licitar vacants durant tres anys i inhabilitació per a l’exercici de càrrecs directius i de confiança

Ricardo
Molner
Gimeno

 

 

Indiferent en religió, conducta privada sospitosa

 

No hi ha sanció, confirmació en el càrrec

Enric Morató
Alguacil

Al 1940 se l’acusa d’haver pertangut a una lògia masònica.

Separació definitiva del servei, inhabilitació per a càrrecs directius i de confiança; al 1963 se’l reintegra al servei amb inhabilitació per a càrrecs directius i de confiança

Guillermo Muñoz Flores

No era religiós i era socialista, poca confiança referent a l’ensenyament religiós.

Ser ateu i socialista i no professar cap religió.

“Su conducta era roja”

Inculcar la inexistència de Déu a les classes i tenir idees socialistes.

Inhabilitació per 9 anys per a càrrecs públics, suspensió d’ocupació i sou per 2 anys, trasllat fora de Catalunya per 5 anys i inhabilitació per a càrrecs directius i de confiança

Vicente Ramírez
Tormo

 

Inhabilitació per a l’exercici de l’ensenyament

Emília A. Ramon Amat

Catòlica, però inclinada a les esquerres.

Bona actuació abans i després del Glorioso Movimiento Nacional

 

Compartir la ideologia del Front Popular.

Tres mesos de suspensió de sou, però el Ministerio de Educación Nacional la confirma en el càrrec.

Miquel Ribalta
Vilaltella

No professar religió i ser esquerrós

No professar cap religió, ser esquerrós i socialment avançat

Indiferent en religió, comunista dissimulat. Inculcar idees del separatisme català. Ensenyar que les democràcies admeten totes les idees menys el feixisme.

No tenir idees religioses i ser esquerrà, de sentiments laics i antifei-xistes.

Separació definitiva del servei.

Dolors Ribes
Grau

 

Idees en desacord amb el Glorioso Movimiento Nacional

 

Fer propaganda contra el Glorioso Movimiento Nacional, tenir un fill voluntari al front.

Trasllat a una localitat amb cens inferior. Se li canvia al 1940 sense sanció
 confirmació en el càrrec

Jaume Roigé Simon

No es presenta al procés de depuració.

Ser actiu propagandista de les idees marxistes. Atacar furiosament l’Església Catòlica. Ser oficial de l’Exèrcit Republicà

 

Separació definitiva del servei

Francesca Treserras
Mas

 

Manifestar-se catalanista i tenir confiança amb gent del Front Popular

 

 

No hi ha sanció, confirmació en el càrrec

Matías Modesto Vicente
Jiménez

Indiferent, simpatitzar amb les esquerres

Ser simpatitzant d’esquerres

Indiferent en religió, ser esquerranós, Conducta po-lítica, social i privada do-lentes

Ser laic i propagandista d’idees socialistes revolu-cionàries. Simpatitzar amb idees separatistes, destrossar un retrat d’Alfons XIII a l’escola. Fugir a França.

Suspensió d’ocupació i sou durant 2 anys, trasllat a una localitat de cens inferior i inhabilitació per a càrrecs directius i de confiança.