Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Grup Escolar Renaixença

   

Juliol 1932: carta del Ministeri d’Hisenda en què comunica a l’alcalde de Manresa que es donaran les ordres oportunes per activar un préstec de la Caixa de Pensions per a la construcció d’un nou grup escolar i carta d’agraïment de l’ajuntament manresà després de l’autorització del préstec. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

12/07/1932: informe dirigit a l’alcaldia de Manresa sobre els gravàmens que pesen sobre la finca de Leonci Soler i March, que l’Ajuntament de Manresa adquiria per a la construcció d’un nou grup escolar. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

Octubre de 1932: proposició de la Comissió de Cultura a l’Ajuntament de Manresa per tal que encarregui a l’arquitecte Pere Armengou un projecte complet pel grup escolar que es vol ubicar a la plaça de la Independència. El consistori manresà ho aprova i així ho comunica a l’arquitecte responsable. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

22/02/1933: dictamen de la Comissió de cultura de l’Ajuntament de Manresa, que aprova el consistori, per a sol·licitar al ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts una subvenció per a la construcció d’una escola graduada a la plaça de la Independència. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

19/3/1933 (?): carta de l’Ajuntament de Manresa a Miquel Santaló agraint-li les seves gestions a Madrid per tal que la concreció del Grup Escolar Renaixença anés endavant: “tenint en compte  el fort interès polític i social que té aquesta obra per Manresa ademés del primordial interès cultural”. (Arxiu Comarcal del Bages)

   
   

s/d: telegrames entre el subsecretari d’instrucció pública i l’Ajuntament de Manresa pels quals es confirma la subvenció de 204.000 pessetes destinades a la construcció de grups escolars de Manresa. Així mateix, l’alcalde ho confirma a Jaume Serra Hunter, manresà membre del Consell de Cultura de la Generalitat de Catalunya. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

17/01/1934: edicte de l’Ajuntament de Manresa pel qual es convocava un concurs públic per a la instal·lació de calefacció al Grup Escolar Renaixença. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

28/02/1934: notificació del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya a l’Ajuntament de Manresa de l’enviament de la minuta d’honoraris generada arran de l’elaboració d’un informe de les obres del grup escolar en construcció. Amb el document s’adjunta la factura. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

Abril-maig de 1934: petició de l’Ajuntament de Manresa al president del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya per tal que intenti rebaixar el cost de l’examen de les obres del grup escolar en construcció que pujaven fins a 600 pessetes, tenint en compte que un altre control similar del Centre Miner de Barcelona havia costat 220 pessetes. La resposta de la institució al consistori negava poder rebaixar el preu pel fet d’haver-ho efectuat el Col·legi Oficial d’Arquitectes. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

 05/06/1934: informe jurídic de l’advocat Josep Maria Martí sobre el conflicte sorgit amb els treballadors que efectuaven la construcció del Grup Escolar Renaixença. Els obrers demanaren un augment de sou i, per no paralitzar el procés, se’ls concedí, de forma que la casa concessionària de les obres reclamava la diferència de sou que havia de pagar. El lletrat conclou que el consistori no podia “negar-se a atendre la petició del sol·licitant”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

Abril-juny de 1934: diferents documents referits al Grup Escolar Renaixença. Memòria  del projecte de mobiliari signat per l’arquitecte Pere Armengou Torra, a l’abril de 1934, informe sobre l’adjudicació del concurs per fabricar el mobiliari i acords municipals acceptant i fent la recepció del mobiliari. Plànol de disposició de mobiliari de les aules de parvulari i de primària. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

7/6/1934: carta de la comissió de cultura de l’Ajuntament de Manresa a Artur Martorell per a demanar-li consell sobre  el material i l’organització de les classes de treballs manuals i orientació professional pel Grup Escolar Renaixença. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

10/06/1934: certificat del secretari del Consell Local de Primera Ensenyança de Manresa, el mestre Aparici Jané Vila, de l’última sessió de l’entitat, en què s’acordà sol·licitar al ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts la creació d’una escola graduada de nens de sis graus, una altra de nenes de sis graus i dos parvularis, per a situar a l’edifici de la plaça de la Independència. (Arxiu Municipal de Manresa)

Juny de 1934: demanda de l’Ajuntament de Manresa a Herminio Almendros, inspector de primera ensenyança de la província de Barcelona, per tal que intercedeixi a prop del ministeri d’Instrucció i Belles Arts en la sol·licitud de la creació d’una escola graduada de nens de sis graus, una altra de nenes de sis graus i dos parvularis, per a situar al Grup Escolar que s’estava construint. Amb la demanda s’adjunta la instància que el consistori manresà feia arribar al ministre i l’acord pres en sessió plenària. (Arxiu Municipal de Manresa)

   

Juny de 1934: avís d’Herminio Almendros a l’alcalde de Manresa, Francesc Marcet, de la manca de la certificació de l’acord pres pel Consell Local de Primera Ensenyança en què es va fer palesa la necessitat de creació de nous centre escolars. Almendros li demanava per a completar la documentació que li havia facilitat per a fer arribar al ministeri d’Instrucció i Belles Arts. El batlle li respongué adjuntant-li la documentació sol·licitada. (Arxiu Municipal de Manresa)

     

24/8/1934: avís d’ajornament de la inauguració del Grup Escolar Renaixença a Herminio Almendros, inspector de primera ensenyança de Barcelona. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

28/08/1934: petició del fotògraf Puig Farran a l’alcalde de Manresa per tal que pugui fotografiar el recent construït Grup Escolar Renaixença. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

09/09/1934: carta de Joan Masats, cap de la guàrdia municipal, a l’alcalde de Manresa, Francesc Marcet, en la qual li comunica haver-se assabentat de la propera inauguració del Grup Escolar Renaixença i de la presència en l’acte del president de la Generalitat, Lluís Companys, i li ofereix els seus serveis. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

13/09/1934: invitació de l’alcalde de Manresa a la vídua de Joan Llobet i Farré, constructora del Grup Escolar Renaixença, a la inauguració d’aquest centre escolar el següent 15 de setembre. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

14/09/1934: notificació pública de l’alcalde de Manresa, Francesc Marcet, de la inauguració del Grup Escolar Renaixença l’endemà i de la presència del president de la Generalitat, Lluís Companys, a l’acte. Per això, recomanava “a tots els ciutadans que acullin la seva presència amb el respecte i simpatia que mereix la més alta representació de Catalunya”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

21/9/1934: acord  del Consell Local de Primera Ensenyança sobre les normes de matriculació al Grup Escolar Renaixença i document de confirmació de plaça a les escoles públiques. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

26/09/1934: normes de matriculació del Grup Escolar Renaixença –i de la resta de centres de Manresa-, decidides entre el Consell Local de Primera Ensenyança i la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Manresa, amb l’autorització de l’Inspector de Primera Ensenyança de la província. (Arxiu Comarcal del Bages)

 
   

1934: reportatge dedicat a l'arquitectura del Renaixença inclòs al número 16 de la revista A.C. Documentos de Actividad Contemporánea, que promovia l'arquitectura racionalista. Aquesta publicació trimestral era publicada pel GATEPAC, acrònim de Grupo de Artistas y Técnicos Españoles para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea. (A.C Documentos de Actividad Contemporánea)

     

12/06/1935: carta de Tomàs Roig al recent nomenat alcalde de Manresa, Josep Maria Servitje, per a demanar-li informació sobre la subvenció que l’estat donà per a la construcció del Grup Escolar Renaixença. (Arxiu Comarcal del Bages)

10/8/1935: peticions  d’un vigilant, de millora del servei de neteja, d’augment de sou del porter, d’uniformes per al bidell i el porter i ajuda econòmica per a material escolar adreçades pel director del Grup Escolar Renaixença, Ricardo Molner, a la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages)

21/08/1935: nomenament dels arquitectes Josep Maria Miró i Ignasi Brugueras, per part de l’Ajuntament de Manresa, per tal que avaluïn l’estat de l’edifici del Grup Escolar Renaixença i n’elaborin un informe. Amb el document, s’adjunta un inventari destinat als arquitectes, amb els punts clau a tenir en compte en l’informe, un certificat de rebut dels plànols de l’edifici, de dues fotografies i còpia de determinats articles del contracte. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

Setembre de 1935: carta de l’inspector provincial de primera ensenyança de Barcelona al president del Consell local de Primera Ensenyança de Manresa, en què li demana que l’informi de les circumstàncies i condicions en què es troba el Grup Escolar Renaixença per les quals l’alcaldia no creu prudent que, a l’inici del curs, comencin les classes en els pisos superiors. Resposta de l’Ajuntament i reclamació a l’alcalde,  per part del president del Consell local de primera ensenyança de Manresa, d’un certificat de l’arquitecte sobre la seguretat de l’edifici. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

Octubre de 1935: carta de la regidoria de governació de l’Ajuntament de Manresa al president del Consell local de Primera Ensenyança de la ciutat en què li tramet l’informe elaborat pels arquitectes Miró i Brugueras sobre l’estat de solidesa del Grup Escolar Renaixença. Aquesta informació és traslladada del president del Consell local de Primera Ensenyança de Manresa i a l’Inspector de primera ensenyança de la província de Barcelona. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

Novembre de 1935: proposta del cap de secció administrativa de primera ensenyança de la província de Barcelona al president del Consell Local de Manresa per tal que el mestre Ricardo Molner, fins llavors director de l’escola graduada de nens del Grup Escolar Renaixença, també assumeixi la direcció de l’escola graduada de nenes del mateix centre. El Consell Local li respon que havia acordat informar favorablement d’aquesta petició. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

 03/12/1935: comunicació de l’inspector provincial de primera ensenyança de Barcelona al president del Consell local de Primera Ensenyança de Manresa en què li transmet l’acord de la Junta d’Inspectors de la província pel qual es va decidir traslladar provisionalment les classes del Grup Escolar Renaixença a les aules habilitades del col·legi de Sant Ignasi. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

Desembre de 1935: notificació del president del Consell local de Primera Ensenyança de Manresa a l’alcalde de la ciutat en què l’informa de l’autorització de l’Inspector provincial de primera ensenyança de Barcelona, d’acord amb els informes de l’arquitecte Domènech, a seguir desenvolupant les classes al Grup Escolar Renaixença, sempre sense utilitzar l’escala interior, la terrassa, el pati i la planta superior. El President del Consell local de Primera Ensenyança de Manresa transmet a l’Inspector provincial de primera ensenyança de Barcelona haver traslladat aquesta informació a l’alcalde i, així mateix, li comunica que la major part de classes ja havien estat traslladades al col·legi de Sant Ignasi. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

Desembre de 1935: comunicació de l’alcalde de Manresa al president del Consell local de Primera Ensenyança de la ciutat per la qual li assegura que el desallotjament del Grup Escolar Renaixença es va produir “pel fet d’haver-s’hi de realitzar, per consell tècnic, obres de reforçament i consolidació” de l’edifici, a més dels reconeixements necessaris. El president del Consell local de Primera Ensenyança de Manresa trasllada aquesta informació a l’Inspector provincial de primera ensenyança de Barcelona. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

 

11-12 de juliol 1936: programa de la Festa Major del Grup Escolar Renaixença celebrada amb motiu del final de curs 1935-1936. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

15/10/1936: petició de trasllat del professor Ricardo Molner, director del Grup Escolar Renaixença, a un altre centre de la ciutat, efectuada al conseller de cultura de la Generalitat, Ventura Gasol. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

24/12/1936: demanda de llenya per a la calefacció del Grup Escolar Renaixença que fa el Conseller de Cultura al Departament de Foment i Treball. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

6/4/1938: acord municipal perquè l’edifici del Grup Escolar Renaixença s’ocupi com a hospital de sang. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

 27/4/1938: revocació de l’acord municipal de cedir l’edifici del Grup Escolar Renaixença com a hospital de sang. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

Maig-juny de 1938: acords del Consell Municipal de Manresa  demanant al “Centro de Información de Mandos del Ejército del Este” que desocupi l’edifici del Grup Escolar Renaixença i perquè s’ocupi el primer pis del Grup Escolar Catalunya per escolaritzar-hi els alumnes que han hagut d’abandonar el Renaixença. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

01/07/1938: llista dels mestres que exercien al Grup Escolar Renaixença, elaborada pel director Ricardo Molner: Rosa Delhom, Rosa Borràs, Rosa Macau, Josefina Borràs, Angelina Mató, Francesca Treserras, Mercè Boté, Rafaela Piu, Aurora Bernal, Victòria Rodríguez, Montserrat Prunés, Concepció Abadal, Maria Garriga, Carme Montagut, Rosa Cassà, Rosa Biel, Vicenta Cuende, Serafí Salort, Josep Iglesias i Marcelino Castillo. (Arxiu Municipal de Manresa)

     

19/9/1938: petició de l’Alcalde al Comandant militar per retirar uns llits i matalassos del Grup Escolar Renaixença. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

23/9/1938: petició de l’Alcalde al Cap de l’Escuela de Capacitación de Mandos per retirar un material escolar del Grup Escolar Renaixença. (Arxiu Comarcal del Bages)