Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Guerra Civil

   

Agost de 1936: decret de l’alcalde de Manresa pel qual anuncia el cessament de diversos empleats municipals, entre ells, els professors de l’escola d’Arts i Oficis Lluís Torrella, Josep Oliveras, Ignasi Trapé, Ricard Baget i Lluís Pastor: “per a la seguretat i la garantia de la República, essent considerats fonamentadament en el domini públic com a enemics del Règim”. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

29/10/1936: notificació de la secció de governació de l’Ajuntament de Manresa per la qual es comunica el nomenament de nous professors de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis (Joan Casas Sala, Anselm Corrons Perramon, Antoni Tort, Joan Balaguer Galobart i Jaume Roigé Simón) i el cessament de Valentí Santamaria. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

10/11/1936: certificació del Conseller de Cultura de Manresa, dirigida al Conseller de Defensa i Guerra, per la qual verifica que Joan Rovira Tenas exerceix com a mestre al Grup Escolar Joan Selves i Carné i, per tant, se li demana que el faci constar com a mobilitzat. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

12/11/1936: sol·licitud del departament de cultura del Consell Municipal de Manresa a la Direcció General de Primera Ensenyança de Madrid en què es demana la creació d’un Grup Escolar a l’edifici que fins llavors albergava el convent de monges de les Dominiques. La demanda s’acompanya d’un informe amb el detall d’alumnes i graus que desenvolupava fins llavors el centre. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

12/11/1936: demanda del departament de cultura del Consell Municipal de Manresa a la Direcció General de Primera Ensenyança de Madrid de creació d’un Grup Escolar a l’edifici del centre Joan Selves i Carner (Casa Caritat), ja que “ha quedado totalmente suprimida la enseñanza confesional”. La petició s’acompanya d’un informe amb el detall d’alumnes i graus que desenvolupava fins llavors el centre. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

17/11/1936: autorització del Comitè Permanent de l’Ajuntament al Conseller del Departament de Cultura perquè a  l’edifici de les Dominiques  s’hi instal·li un grup escolar. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

Desembre de 1936: proposta del conseller de cultura de Manresa, aprovada per l’alcalde i pel Comitè Permanent del Consell Municipal, de canvi de noms dels centres escolars. A partir de llavors, Sant Ignasi passava a denominar-se Llibertat; Santa Rosa de Lima (les Dominiques), Catalunya; i Casa Caritat, Grup Escolar Joan Selves. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

27/03/1937: demanda de l’alcalde de Rubió al seu homòleg manresà perquè l’informi sobre les idees polítiques i sindicals de  la manresana Josepa Asenjo Tort, que llavors exercia de mestra a l’escola nacional de Rubió. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

08/06/1937: petició del Conseller de Cultura de l’Ajuntament de Manresa al departament d’hisenda per tal que es donin d’alta del complement de casa-habitació als mestres Ramon Marcos Gutiérrez, Rosa Biel Casals i Roser Biel Casals. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

09/06/1937: petició del Conseller de Cultura de l’Ajuntament de Manresa a secretaria perquè comuniqui a hisenda la necessitat de donar d’alta en el complement de casa-habitació per mestres corresponent a J. Morera a nom de Josep Iglesias i Blasi. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

14/06/1937: relació de les obres que s’havien de realitzar en els diferents centres escolars manresans segons havia inventariat el departament de foment del Consell Municipal de Cultura. Entre altres accions, destacava el fet de convertir les esglésies d’alguns centres en cinemes. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

12/10/1937: demanda de l’alcalde d’Olot al seu homòleg manresà per tal de fer front comú davant el Ministeri d’Instrucció Pública entre els diversos consistoris afectats pel fet que els instituts elementals de segon ensenyament haguessin passat a ser nacionals, però en canvi les despeses d’auxiliar de secretari i conserge les haguessin de seguir pagant els Ajuntaments. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

Desembre de 1937: carta de diversos mestres d’ensenyament primari de la Generalitat de Catalunya, exercint a Manresa, per la qual demanen al Consell Municipal de la ciutat que de cara l’any 1938 els augmentin el sou “per a fer front al continuat augment de cost de la vida”. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

s/d: petició del Conseller de Cultura de l’Ajuntament de Manresa perquè Josepa Asenjo Tort substituís a Serafí Salort Ginestar com a professora de l’Escola Renaixença, ja que aquest s’havia incorporat a l’exèrcit. El responsable destacava d’Asenjo: “haría una labor eficaz y pedagógicamente eficiente”. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

1/4/1938: ocupació del Grup Escolar Llibertat per l’exèrcit i trasllat dels seus alumnes al Grup Escolar Natura. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

06/04/1938: comunicació del President del Consell Local al Cap de la Secció Administrativa de Primera Ensenyança de Barcelona de la finalització de la tasca docent al Grup Escolar Renaixença de Gregorio Gómez Pérez, per haver-se incorporat a l’exèrcit, i del cessament de Juliana Martín de Vidales com a mestra interina del Grup Escolar Catalunya. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

10/5/1938: proposta del Conseller de Cultura al Consell Municipal per demanar al Centro de Información de Mandos del Ejército del Este que l’edifici del Grup Escolar Renaixença torni a ser per a ús escolar. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

9/06/1938: comunicació del departament de cultura de l’Ajuntament de Manresa en què s’anuncia el canvi d’ubicació del desenvolupament de les classes pels següents centres: els alumnes del Grup Escolar Natura havien de traslladar-se al Grup Escolar Selves i Carner, mentre els del Grup Escolar Llibertat i els del Cardener ho havien de fer al local de l’Ateneu Cultural Popular. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

28/6/1938: petició del Conseller de Cultura a la Comissió de Govern Municipal perquè es cedeixi el primer pis del Grup Escolar Catalunya als alumnes desplaçats del Grup Escolar Renaixença. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

8/7/1938: carta de l’alcalde de Manresa al Cap de Sanitat Militar per solucionar problemes amb els soldats de l’exèrcit popular que ocupaven l’església del convent de les Dominiques. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

9/7/1938: cessió que fa l’ajuntament de Manresa del primer pis del Grup Escolar Catalunya als alumnes desplaçats del Grup Escolar Renaixença. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

16/8/1938: petició d’un informe del Departament d’Agricultura de l’ajuntament sobre la proposta de crear una granja escolar i un camp agrícola al Grup Renaixença. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

23/8/1938: petició de l’Alcalde al Conseller de Places i Mercats perquè es pugui treure el material escolar de l’antic convent de Sant Ignasi. (Arxiu Comarcal del Bages)

5/9/1938: petició que fa l’Ajuntament de Manresa per ocupar l’edifici de la Cova de Sant Ignasi perquè hi continuïn les classes de l’institut, el qual estava destinat com a hospital de sang. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

10/09/1938: carta de pares d’alumnes de l’Institut de Segona Ensenyança de Manresa dirigida al Conseller de Cultura de la Ciutat de Manresa en què protesten per la depuració d’alumnes que s’estava portant a terme i li demanaven saber la situació dels seus fills per saber si els podien matricular de cara el curs següent. (Arxiu Municipal de Manresa)

     

19/09/1938: petició de J. Peiró a Corbella, del Ministeri de Defensa Nacional, perquè no s’expulsi a Ramon Mora Rebolleda de l’Institut de Manresa: “El motivo no puede ser más absurdo: porque el aval político presentado por el padre del niño no acredita que fuera antifascista antes del 19 de julio [...] además de ser andorrano, es un señor que hasta del 19 de julio fué un burgués que no se preocupó más que de su negocio [...] no es justo que el hijo sufra las consecuencias de las prevenciones absurdas que se puedan tener para con el padre”. (Arxiu Municipal de Manresa)

     

24/9/38: petició de l’Alcalde al Comandant Militar perquè una orquestra militar actuï en la inauguració d’un menjador escolar al local de les Dominiques. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

15/10/1938: notificació del President del Consell Local de Manresa al Cap de la Secció Administrativa de Primera Ensenyança de Barcelona del trasllat del mestre del Grup Escolar Renaixença Josep Iglesias Blasi a les Escoles Nacionals de Sabadell i, per tant, de la necessitat de cobrir la seva vacant. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

05/11/1938: comunicació del Conseller de Cultura de Manresa al Cap de la Secció Administrativa de Primera Ensenyança de Barcelona en què l’informa de la no presentació de Maria Vall Soldevila per a cobrir la vacant com a mestra interina de Manresa i la necessitat de buscar un nou substitut. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

1938-1939: llistat dels mestres que exercien a Manresa aleshores, dividits pels centres escolars als quals estaven adscrits, i amb el seu sou corresponent. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

21/12/1938: petició d’aclariment de per què no ha estat mobilitzat el mestre Hermenegild Lladó Bilarrúbies que fa la Secció Administrativa de Primera Ensenyança de Barcelona a l’Alcalde de Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages)