El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

La manca o dificultats d'obtenció de subministres varis

Benzina

Documents

     

21/08/1940: petició de l’empresa Hija de José Casajuana S.A. a l’alcalde per poder efectuar sense cues la retirada de gasolina corresponent al camió que ha de transportar el blat de l’estació i repartir la farina entre la població. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

22/08/1939: resposta de la Comisaría de Carburantes Líquidos a l’alcalde, davant la petició d’una partida de gasolina per als serveis municipals; se l’insta a adreçar-se al Ministeri de Governació. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

14/12/1940: carta de Josep Marcet Trias (Madrid) a l’alcalde de Manresa, Domènec Prunés, per comunicar-li la concessió de dos-cents litres de benzina per a la ciutat, en el decurs de l’últim mes, amb un augment de fins a tres-cents cinquanta litres mensuals a partir del mes de gener següent. (Arxiu Comarcal del Bages)

Premsa

     

“Ciudad”, 18/5/1940: “Restricciones en el consumo de productos petrolíferos”. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Ciudad”, 7/9/1940: comunicació a tots els conductors de taxis i camions de la necessitat de comparèixer a la secretaria del “Sindicato Provincial” per a lliurar-los la quantitat assignada de gasolina per aquell mes. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 29/4/1944: comunicació de les restriccions de gasolina, que obliguen a utilitzar les mangueres per a netejar els carrers, en comptes de l’autotanc. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 6/4/1957: “El servicio de distribución de petróleo, en vía de solución. En Manresa se consumen mensualmente 60.000 litros”. (Arxiu Comarcal del Bages).

Torna a dalt

Electricitat

Premsa

   

“Manresa”, 2/10/1944: comunicació de la reducció d’horaris de diferents serveis com a conseqüència de les restriccions elèctriques, a més de recordar l’obligació de complir les directrius marcades sobre el consum energètic. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa, 3/2/1945: informació sobre l’ajornament de les Festes de la Llum de Manresa de 1945 com a conseqüència de les restriccions elèctriques: “además de ocasionar series dificultades en la vida de esta ciudad eminentemente industrial y fabril, impiden dar a dichas fiestas la magnitud y esplendor que requiere esta conmemoración solemne”. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 6/2/1945: “Supresión de trenes eléctricos”. Notícia sobre la suspensió d’alguns trens que efectuen el trajecte entre Manresa i Barcelona, com a conseqüència de les restriccions elèctriques. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 13/2/1945: “Un tema palpitante: Las restricciones eléctricas”. Informació oficial del règim sobre les principals causes de les restriccions elèctriques patides, atribuïdes a: “circunstancias meteorológicas adversas, incremento industrial español o negligencia en los tres años de dominación marxista”. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 4/10/1945: recomanació de Magatzems Jorba als seus clients de comprar en horari de matí o a primeres hores de la tarda, per evitar els inconvenients ocasionats per les restriccions de corrent elèctrica. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 25/11/1946: informació de l’alcalde de Manresa Joan Prat Pons sobre la disponibilitat elèctrica, en un sector de la ciutat, els dimarts. Es tracta d’una energia que serà únicament utilitzada per a les necessitats telefòniques. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 9/1/1947: detall dels dies, zones i sectors afectats a Manresa com a conseqüència de les restriccions elèctriques. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 1/3/1947:“Unas cifras sobre el problema eléctrico”. Informació oficial del règim que vol justificar les restriccions elèctriques: “Del 44 al 46 la marcha rápida de España en su industrialización, la dificultad de construir nuevas centrales a causa de la guerra mundial y la sequía que castigó a Europa y que ha sido la mayor del siglo, originaron las restricciones eléctricas […] Para 1950, todas nuestras industrias estarán holgadamente servidas de energía eléctrica […] ¿Puede existir un síntoma más expresivo de prosperidad?”. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 25/11/1948: “Reducción del servicio de viajeros entre esta ciudad y Barcelona”. Notícia sobre la sensible reducció de diversos serveis de tren entre Barcelona i Manresa com a conseqüència dels talls elèctrics. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 28/7/1949: comunicació de l’alcalde de Manresa J. Prat que, a més de la reducció de l’enllumenat públic, de forma diària s’apagarà totalment la llum a la ciutat, a partir de les 2 del migdia: “agravadas en extremo y de una manera persistente las posibilidades de suministros eléctricos por la pertinaz sequía”. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 5/11/1949: “Ante los abusos que se cometen en el consumo de energía eléctrica”. Difusió de la petició de la Delegación Técnica Especial para la Regulación y Distribución de Energía Eléctrica a l’Ajuntament de Manresa per disminuir l’excés de consum elèctric o es reduirà encara més el subministrament. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 8/2/1951: “Dos días de subministro en la semana próxima”. Anunci de la reducció del subministrament elèctric a només dos dies a la setmana. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 9/7/1953: “El panorama eléctrico nacional”. Descripció de la situació i de la planificació futura de l’energia elèctrica a nivell estatal: “la demanda ha incrementado [...] como consecuencia de la mayor industrialización del país, más amplia distribución e intensificación del consumo doméstico [...] Recientemente se ha cifrado el potencial español de energía eléctrica en unos 35.000 millones de kilovatios hora anuales [...] actualmente no se llega a utilizar ni el 25 por 100 [...] Ello supone [...] un amplio horizonte para el futuro [...].(Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 2/12/1954: “Restricciones eléctricas”. Discurs justificador de les restriccions elèctriques com a evidències de prosperitat: “las restricciones significan que a pesar de haber una cantidad de energía infinitamente superior a la disponible antes de la guerra, no tiene de preocuparse el Gobierno por asegurar un consumo [...] Es decir, que la energía que se consume, se necesita, lo que es claro índice de elevación industrial de todas las regiones españolas y de la elevación del nivel de vida, que se ha ido consiguiendo a partir de la Liberación”. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 5/2/1957. “RESTRICCIONES”. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 3/12/1957: “Se agudizan las restricciones de electricidad: A partir de hoy, tres días de corte por semana”. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 18/1/1958: “Disminuyen las restricciones eléctricas. Se suspenden las correspondientes a los martes”. (Arxiu Comarcal del Bages).

Torna a dalt

Tabac

Premsa

 

     

“Manresa”, 6/10/1959: “Falta tabaco en los estancos”. (Arxiu Comarcal del Bages).

Torna a dalt

Carbó

 

Febrer de 1939: notificacions del consejero de Abastos a les empreses Gas de Manresa i Gas Mansana S.A., perquè subministrin a l’Ajuntament mil quilos de carbó coc cadascuna. S’acompanya de la factura que els Serveis de Gas Unificat de Catalunya lliuren a l’Ajuntament per valor de 280 pessetes i quantitat de dos mil quilos de carbó coc. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

19/08/1939: petició de l’alcalde al delegado de Minas y Combustibles de Barcelona perquè efectuï un lliurament de carbó a industrials fonedors de la ciutat, ja que davant l’escassetat d’aquest combustible les indústries es podrien paralitzar: “en este caso la paralización se extendería a las demás ramas de metalurgia que tienen íntima conexión con las fundiciones. Esto significaría el paro de unos 600 obreros, que con sus familias, significan unas 2.500 personas, las cuales se verían privadas de todo medio de subsistencia, agravando la ya muy crítica situación de esta ciudad”. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt

Cotó

   

Maig de 1940: telegrama del governador civil de Barcelona a l’alcalde. Li comunica que ha fet les gestions per disposar de més de vuit mil bales de cotó, alhora que li dóna instruccions d’establir prioritats entre les fàbriques que estiguin parades, a canvi que aquestes paguin el sou complet als operaris en atur accidental. S’acompanya d’una notificació d’alcaldia que acusa recepció del telegrama. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt

Farina per als teixits

     

14/09/1939: petició de l’alcalde de Manresa al president de la Junta Harino-Panadera de Barcelona perquè subministri farina el més ràpidament possible a l’empresa Bertrand i Serra, que es troba en una situació delicada per la manca d’aquest producte. El document indica que si no se soluciona l’escassetat de farina haurà de deixar en atur forçós una gran quantitat d’obrers. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

9/11/1939: notificació de l’alcalde al governador civil de Barcelona per fer-li arribar la petició de diferents indústries tèxtils per tal que se’ls subministri farina, necessària per a l’elaboració dels seus productes. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

Sense data: carta en què es demana que s’intercedeixi davant la Junta Harino-Panadera per tal que subministri farina per elaborar teixits davant el perill que es paralitzin algunes empreses de Manresa, entre elles Bertrand i Serra i Teixits F. Roca. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt

Fusta

   

14/08/1940: notificació pública de l’alcalde als empresaris del sector de la fusta en què comunica l’ordre de l’enginyer en cap del Distrito Forestal de Barcelona, Girona i Tarragona, que comporta l’obligació d’inscriure’s, en el termini de vint dies, al registre oficial, sota amenaça de sanció. S’acompanya dels segells de les empreses que acusen recepció del comunicat. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt

Materials de construcció

   

Abril de 1940: notificació de l’alcalde al cap de l’Estació del Nord perquè faciliti els vagons necessaris als comerciants de materials de construcció, que es queixen que no poden transportar les mercaderies des de Barcelona per aquesta mancança: “la carencia de tales materiales ocasiona perjuicios al ramo de construcción y el paro de los obreros empleados en el mismo”. S’acompanya d’una còpia de la mateixa queixa feta per l’alcalde de Manresa, ara dirigida a l’inspector principal de la Compañía de Ferrocarriles del Norte. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

25/04/1940: resposta de l’inspector principal de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte a l’alcalde de Manresa sobre la protesta dels comerciants de materials de construcció davant l’absència de gènere en el carregament a l’estació de Barcelona. La queixa, segons l’inspector, és infundada. Acusa recepció Urbici Selga, en representació de l’Ajuntament. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt

Sabó

     

14/08/1939: demanda de l’alcalde al jefe provincial de Abastecimientos y Transportes de Lleida de l’assignació de la major partida de sabó possible, d’acord amb el cens manresà. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

15/09/1939: carta de l’alcalde al delegat provincial d’Abastecimientos y Transportes de Barcelona perquè intercedeixi davant el seu homòleg lleidatà per tal que autoritzi a Francesca Franquet l’expedició de cent vint caixes de cinquanta quilos de sabó, destinades al consum de la població manresana, que han de ser lliurades a l’empresa Viuda de Antonio López. (Arxiu Comarcal del Bages).


 

     

21/08/1940: notificació de l’alcalde a l’empresa Casa Bautista Ferrer, de Barcelona, en què li comunica que la raó social Viuda de Antonio López, de Manresa, ha estat autoritzada a retirar la quantitat de 7.250 quilos de sabó. (Arxiu Comarcal del Bages)

Torna a dalt