El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

Diferents ordres repressives

Diferents ordres repressives

 

     

25/1/1939: ban del tinent coronel Julio Pérez Salas en què prohibeix la circulació per la via pública a Manresa a partir de 2/4 de 6 de la tarda. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

25/2/1939: carta dirigida a l’alcalde de Manresa pel capità jutge militar perquè li faciliti la relació nominal de les persones que van formar part del comitè revolucionari local, les que van integrar els consells municipals, les persones d’esquerres distingides per la seva “actuación roja” i una llista dels perjudicats o damnificats per l’actuació dels “elementos rojos”. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

 

Abril del 1939: requeriment dirigit a l’alcalde pel capità comandant militar de Manresa per tal que en el termini de 48 hores s’elimini de Manresa qualsevol rastre de rètols, propaganda i altres elements relacionats amb la “dominación roja”; li adverteix que, passat aquest termini, als qui no hagin complert “se les exigirán las responsabilidades a que su incumplimiento diere lugar”. Ban de l’alcalde –redactat a conseqüència d’aquest requeriment militar- que recorda als veïns l’obligació de fer desaparèixer en 48 hores tot senyal de “propaganda roja”. Notificació de l’alcalde al comandant militar de l’emissió del ban. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

5/5/1939: petició del jutge instructor enviada a l’alcalde de Manresa perquè li complimentin els oficis reclamats sobre l’actuació del personal que va prestar servei a la Central Telefònica durant el “dominio rojo”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

20/5/1939: notificació de l’alcalde de Manresa al jutge militar en què li comunica haver trobat un escrit d’Anna Maria Solà Sardans al diari “El Dia” del 18 d’abril de 1938, que li adjunta. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

   

5/6/1939: petició del tinent i jutge militar de Manresa a l’alcalde per tal que li faci arribar la relació nominal dels 21 industrials que van avalar l’inculpat Joaquim Fornells Parera (alcalde de Manresa durant la guerra), com també la còpia de l’aval emès pel mateix Ajuntament. L’alcalde respon al jutge que no pot lliurar-li la relació nominal perquè no existeix, ni tampoc li pot fer lliurament de la còpia de l’aval perquè no es va expedir. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

   

Novembre de 1940: notificació del fiscal instructor de la Causa General a l’alcalde de Manresa; li recorda el venciment del termini per portar a terme els serveis que li corresponen i li reclama que els realitzi com més aviat millor. L’alcalde li respon que segueix les instruccions relatives a la recollida de dades dels successos esdevinguts durant el “dominio rojo” i que va amb retard “por la gran cantidad de hechos que hay que consignar”. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

     

13/3/1944: proposta del ponent de Cultura de l’Ajuntament de Manresa a l’alcalde perquè es destrueixi material subversiu i un bust de la República que hi ha a l’Arxiu: “Habiendo venido en conocimiento de esta Ponencia de que en el Archivo Municipal existen determinados libros y revistas de tendencia marcadamente subversiva a la Causa Nacional, cuya conservación no justifica ningún motivo de cultura, ni histórico y que además se conserva aún de una manera injustificadísima un busto representando la república, de tan aciagos recuerdos para los buenos Españoles, el que suscribe, al poner en conocimiento de V.S. la existencia de tales objetos, cuya improcedencia de guardar es manifiesta, ruega se digne ordenar al Sr. Archivero la desaparición y destrucción controlada de tales libros, revistas y busto...”. (Arxiu Municipal de Manresa)

Torna a dalt

Cementiris i nínxols confiscats

 

     

11/5/1942: notificació de la secció del Cementiri de l’Ajuntament a Andrés Padilla, veí de la ciutat, en què li comunica que ha de comparèixer amb el títol de nínxol de la seva propietat. Al document consta de forma manuscrita que aquesta família va fugir a França quan les tropes franquistes van entrar a la ciutat. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

     

19/5/1942: requeriment del consejero del Cementerio a Antoni Basora per tal que torni el seu títol de nínxol, ja que aquest queda sense efecte perquè s’havia posat a la venda un cop confiscat “por el Ayuntamiento rojo”. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

   

Maig-juny de 1942: requeriments a Antoni Oriol perquè torni el seu títol de nínxol “que fue incautado por el Ayuntamiento rojo y puesto junto con otros a la venta”. Al mateix document apareix una nota manuscrita en què Antoni Oriol declara no tenir aquest títol, ja que el seu pis va ser confiscat durant “la liberación de Manresa”. (Arxiu Municipal de Manresa)

 

   

Juny-agost de 1942: notificació adreçada a Anna Bartomeus; l’informa que la propietat de nínxols confiscats i adquirits “en período rojo” queden sense efecte. (Arxiu Municipal de Manresa)

Torna a dalt