Les últimes detencions
del franquisme a Manresa
(octubre-desembre 1975)

Les tortures i els maltractes

 

 

Les tortures a Teresa Vilajeliu

 

Desembre de 1975: portada de l'expedient del procés judicial que Teresa Vilajeliu va iniciar l'any 1975 en denunciar a tres guàrdies civils per presumptes maltractaments (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

      

14/10/1975: denúncia de Teresa Vilajeliu davant el jutjat d’instrucció de Manresa pels maltractaments rebuts el dia 9 d’octubre per part de tres membres del cos de la Guàrdia Civil, quan estava detinguda a la Caserna. Del relat cal destacar que la visita al pis que Vilajeliu compartia amb altres membres de les Plataformes Anticapitalistes es produí poques hores després de la detenció. Així mateix, val la pena incidir en part del relat minuciós dels maltractaments: “entre tres miembros del cuerpo [...] comenzaron a darle golpes, en los glúteos, […] en el vientre, en los costados, en la cara y en las manos, al mismo tiempo que le arrancaban pelos de la cabeza; pegándole al principio con el puño cerrado, en las partes declives y con la mano abierta en la cara, y posteriormente con una regla de madera, y más tarde con una especie de porra de cuero […]”. En el text també hi ha una descripció física dels tres presumptes maltractadors i la certificació que amb la denúncia s’adjuntava un informe mèdic realitzat al Centre Hospitalari, en requerir assistència mèdica. (Arxiu privat Teresa Vilajeliu/Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

 

Denúncia dels maltractes soferts per Maria Teresa Vilajeliu en ser detinguda i interrogada per la Guàrdia Civil el 9 d’octubre de 1975, acusada de pertànyer al Cercle Obrer Comunista. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Partit Socialista Unificat de Catalunya).

 

12/10/1975: informe del doctor Ovidio Alfonso Espinosa del Centre Hospitalari de Manresa, dirigit al Jutjat d’Instrucció de Manresa, que valora l’estat físic que presenta Teresa Vilajeliu: “contusión cadera derecha y ambos glúteos con hematomas, contusión ambas bases costales con hematomas. (Queda ingresada unos días en período de observación).” (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

 

14/10/1975: providència del jutge Antonio López-Carrasco Morales, per la qual, després d’haver rebut la denúncia de maltractaments de Teresa Vilajeliu, demana que es formulin les diligències corresponents i que s’emeti un informe sobre l’estat físic de Teresa Vilajeliu per part del metge forense pertinent. (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

 

18/10/1975: relació facultativa emesa després de l’informe del metge forense, Carles Llussà Ruiz, el qual referenciava l’estat físic de Teresa Vilajeliu: “se halla curada de las lesiones sufridas, habiendo precisado asistencia facultativa e impedimento para el trabajo durante 5 días, quedándole como secuela unos hematomas y equimosis [hematoma] en ambas regiones glúteas y pequeñas equimosis en región sub-costal izquierda que desaparecerán espontáneamente en el transcurso de pocos días, y no constituyen incapacidad alguna”. (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

 

18/10/1975: providència del jutge Antonio López-Carrasco per la qual, després d’haver examinat l’informe anterior, concloïa que els fets no podien ser considerats delicte. De totes formes, derivava el cas al Jutjat Municipal de Manresa per si podia tractar-se d’una falta. (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

 

20/10/1975: providència per la qual el substitut del jutge municipal de Manresa, Ramon Cuitó, certifica haver rebut les diligències del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de la ciutat sobre el cas mencionat. (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

   

3/11/1975: comunicació del substitut del jutge municipal de Manresa, Ramon Cuitó, per la qual s’inhibeix del cas de denúncia de maltractaments presentada per Teresa Vilajeliu i ho deriva a la jurisdicció militar. Concretament, ho fa constar al capità general de la 4a regió militar. (Arxiu Comarcal del Bages/Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer ).

   

Desembre de 1975: notificació del fiscal militar en què confirma haver rebut les diligències prèvies del cas nº198/75 procedents del Jutjat Municipal de Manresa i accepta fer-se càrrec del procés. Coincideix amb la comunicació del general auditor, que proposa l’inici de diligències prèvies. (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

   

13/12/1975: notificació del capità general de la 4a regió militar al magistrat del Jutjat Municipal de Manresa, per la qual l’informa haver rebut les diligències prèvies derivades i li comunica la incoació –iniciació- del cas. Així mateix, el mateix capità general decreta l’inici de la investigació del cas. (Arxiu Comarcal del Bages/Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

 

Desembre de 1975 – gener de 1976: providències del jutge Santiago Molina de compareixences per a declarar. Afecten tant a Teresa Vilajeliu, com als tres guàrdies civils acusats, així com també s’inclou una demanda de la Magistratura de Treball que sol·licita disposar de la declaració de la denunciant. (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

 

15/1/1976: declaració de Teresa Vilajeliu en què corrobora la seva declaració, en haver estat víctima de maltractaments per part de tres agents del cos de Guàrdia Civil. Com és lògic, no disposa de testimonis: “toda vez que estaba sola en los hechos de autos”. (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

 

16/1/1975: demanda de la Magistratura de Treball al Tribunal Militar, per tal que se’ls faciliti testimoni de les declaracions de Teresa Vilajeliu en el cas citat, ja que Sebastià Vives –que va haver d’amagar-se a Barcelona en ser perseguit per la Guàrdia Civil, per pertànyer a CCOO- fa referència als fets per a justificar l’absència en el seu lloc de treball a l’empresa Bertran i Serra. (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

   

Gener de 1976: notificació de Teresa Vilajeliu destinada al Jutjat Permanent nº1 de Barcelona sobre les despeses generades a l’afectada arran de la seva detenció. També adjuntem un informe de l’empresa Lemmerz, on Vilajeliu treballava, en què es detalla una pèrdua de 789,2 pessetes davant la seva absència el 10 d’octubre de 1975 al lloc de treball i entre els dies 11 i 19 d’octubre de 1975 per estar de baixa. (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

       

24/1/1976: declaracions del tres guàrdies civils acusats de maltractament per part de Teresa Vilajeliu. Els tres acusats neguen haver-la maltractat: “No se le infirió ningún mal trato, corroborando el mismo el hecho de que en el Juzgado de Instrucción de Manresa no declaró la denunciante tal extremo, si no que se mostró conforme en la declaración prestada en el atestado de la Guardia Civil; y en cuanto al informe médico ha de tenerse en cuenta que está extendido el día 12 y los hechos ocurrieron el 9”. Vilajeliu no va denunciar el cas de maltractaments mentre va estar tancada a la presó de Manresa per por. Ho va fer el 14 d’octubre, després de restar ingressada al Centre Hospitalari els dies següents de ser alliberada. D’aquí en sorgí l’esmentat informe mèdic, que precisament demostrava que encara tres dies després dels fets s’evidenciaven els cops rebuts. (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

 

26/1/1976: citació de la Capitania General de la 4a regió militar a Pilar Luján, veïna del barri del Xup on vivia Teresa Vilajeliu. Luján havia acompanyat Vilajeliu el dia del seu alliberament i havia comprovat l’estat físic en què es trobava. La citació era prevista pel següent 16 de febrer al Jutjat Militar per tal de contribuir a aclarir el cas de la denúncia que Teresa Vilajeliu havia presentat de maltractes. (Arxiu privat Teresa Vilajeliu).

   

Gener-març de 1976: diligències del jutge Santiago Molina sobre el cas de Teresa Vilajeliu que, entre d’altres accions, inclouen la citació de Josefa Garcia Muñoz i Pilar Luján Luján –dues veïnes que havien acompanyat Teresa Vilajeliu en el seu alliberament i havien vist el seu estat físic- i l’encàrrec d’informes sobre la seva conducta, així com també sobre la conducta dels guàrdies civils acusats. (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

       
 

3/2/1976: informes de conducta de Teresa Vilajeliu, Josefa Garcia i Pilar Luján, elaborats pel comandant primer de la Direcció General de la Guàrdia Civil, en què s’inventen algunes dades o se n’exageren d’altres per tal de desprestigiar-les com a testimonis vàlids a tenir en compte pel cas de denúncia sobre presumptes maltractaments. A totes se les desacredita per la seva militància i els contactes amb persones no afins al règim. De Teresa Vilajeliu es destaca “mala conducta moral, pública, privada y social, por lo que está muy mal conceptuada por sus convecinos [...] se ha venido destacando en cuantos problemas laborales se han suscitado”. Aquest tipus d’informes que inventaven algunes dades era una pràctica habitual de la Guàrdia Civil de l’època per tal de desprestigiar els detinguts i restar-los-hi credibilitat. (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

 

16/2/1976: declaració de Josefa Garcia Muñoz –veïna del barri del Xup, on vivia Teresa Vilajeliu, que l’acompanyà el dia del seu alliberament i va veure el seu estat físic- sobre els maltractaments a Teresa Vilajeliu. Tot i no poder haver presenciat els fets, Garcia assegurava haver vist en el cos de Vilajeliu els efectes dels maltractaments en sortir l’afectada de la presó: “acompañó a Maria Teresa a su casa donde presenció que tenía morados en los brazos y sobre todo en las regiones costales, presenciando el día 11 habiendo sido detenida la denunciante el día 9.” (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

 

16/2/1976: declaració de Pilar Luján Luján sobre el cas de maltractaments a Teresa Vilajeliu, que certifica haver vist a l’afectada “moraduras en los brazos y en la parte de los riñones aproximadamente”. (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

 

1/3/1976: nova demanda del testimoni de Teresa Vilajeliu per part de la Magistratura de Treball al Jutge Militar Permanent. (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

 

8/3/1976: informe del tinent coronel primer de la Direcció General de la Guàrdia Civil que corrobora conducta exemplar dels tres guàrdies civils acusats per Teresa Vilajeliu. (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

       

Març de 1976: enviament de les diligències del cas de Teresa Vilajeliu a la Magistratura de Treball, que havia reclamat en diverses ocasions el seu testimoni. Aquesta institució certifica, al jutge instructor del Jutjat Militar Permanent nº1, haver rebut fotocòpies de les declaracions esmentades i dels testimonis que hi intervingueren. (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

 

Març de 1976: providències del jutge Santiago Molina sobre les accions efectuades en el desenvolupament del cas. Entre aquestes, consta haver enviat testimoniatge dels fets a la Magistratura de Treball. (Arxiu Militar Tercer de Barcelona).

     

24/3/1976: informe resum del jutge Santiago Molina sobre el cas de maltractaments de Teresa Vilajeliu que pretén concloure el procés “con propuesta de terminación sin declaración de responsabilidad”. El jutge militar exposa com a arguments que “tanto la denunciante como los testigos tienen pésimos informes políticos, morales y vecinales, sobre todo la denunciante”. A més, els guàrdies civils acusats asseguren no haver-la colpejat ni insultat, mentre la denunciant no va incriminar-los d’aquests fets ni al jutjat ni a la presó, sinó que ho va fer cinc dies després de la detenció, el 14 d’octubre. Amb l’informe adjuntem la providència del jutge, que eleva aquestes consideracions al General Auditor. (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

     

Abril de 1976: acord de la Capitania General de la 4a regió militar pel qual es dictamina la no responsabilitat en el cas d’aclariment dels suposats maltractes d’obra infringits per tres guàrdies civils a Teresa Vilajeliu. La sentència s’acompanya de les diligències prèvies del cas, pel qual es resumeix tot el procés. Cal fer èmfasi en els fonaments de la resolució: “la total y rotunda negativa por parte de los miembros de la Guardia Civil, que intervinieron en el interrogatorio, de haberla maltratado, conduce a no estimarse probada la existencia de malos tratos”. (Arxiu privat Teresa Vilajeliu/Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

 

11/5/1976: notificació del tinent coronel primer de la Direcció General de la Guàrdia Civil d’haver rebut la resolució del cas de Teresa Vilajeliu. (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

   

Abril-maig de 1976: providències del jutge Santiago Molina sobre el cas de Teresa Vilajeliu que certifica el final del cas i l’entrega del veredicte a la denunciant. (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

   

Maig de 1976: notificació de la Capitania General de la 4a regió militar que comunica l’arxivament de les diligències prèvies del cas de presumptes maltractaments a Teresa Vilajeliu (Arxiu Tribunal Militar Territorial Tercer).

Altres

   

Octubre de 1975: Octaveta firmada pel Comitè local de Manresa del PSUC que denuncia les detencions i els maltractes patits per membres de CCOO i el PSUC l’any 1975. El text cita els noms dels detinguts. (Arxiu Nacional de Catalunya, fons Partit Socialista Unificat de Catalunya).

 

13-10-1975: Nota informativa de la Jefatura Superior de Policia de Barcelona sobre l'homilia que el mossèn de Crist Rei Joan Aurich va pronunciar el 12 d’octubre denunciant els maltractes que patien els detinguts a Manresa. (Arxiu General de la Delegació del Govern a Catalunya).

 

22-10-1975: Informe del bufet d’advocats de Marc Viader i Santos Valladolid, dirigit al jutge d’instrucció de Manresa, per denunciar els maltractes als quals van estar sotmesos els manresans Josep Fuentes, Josep Cònsola, Joan Sala, Jaume Sala i Manuel Pardillo; acusats de pertànyer al PSUC i CCOO l’octubre de 1975. Els advocats sol·liciten una revisió urgent dels detinguts per part d’un metge forense per tal que aquest dictamini un informe de lesions. (Arxiu Comarcal del Bages).