Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Delhom Brugués, Rosa

     

Les colònies d'estiu de la República amb la mestra Rosa Delhom Brugués (al centre, asseguda). (Col·lecció particular família Montserrat-Delhom)

     

Classe del mestre Francesc Montserrat Navau (1910-1990), marit de Rosa Delhom (a la dreta). (Col·lecció particular família Montserrat-Delhom)

     

Classe del mestre Francesc Montserrat Navau (a dalt). (Col·lecció particular família Montserrat-Delhom)

 

Selecció de fulls de l’expedient de depuració de la mestra Rosa Delhom Brugués. (Archivo General de la Administración)

10/02/1938: certificat del ministeri d’Instrucció Pública i sanitat de l’ascens de la mestra Rosa Delhom i full de serveis amb data 17/9/1976 que mostra la separació del servei que va patir pel franquisme des del març de 1941 fins a l’any 1976 i certificat del cap de la unitat de personal de la Delegació provincial d’Educació i Ciència de Barcelona que confirma que la mestra Rosa Delhom va ser separada del servei i va fer baixa en l’escalafó a març de 1941. (Arxiu particular família Montserrat- Delhom)

   

Els cants escolars del grup escolar Inquietud. (Col·lecció particular família Montserrat-Delhom)

   

15/09/1976: full de serveis de Rosa Delhom Brugués. (Col·lecció particular família Montserrat-Delhom)

     

10/02/1938: certificat de l'augment de sou de Rosa Delhom Brugués. (Col·lecció particular família Montserrat-Delhom) 

     

24/11/1939: document del Jutjat Especial de Depuració de Funcionaris Civils pel qual s'arxiva l'expedient de Francesc Montserrat Navau. (Col·lecció particular família Montserrat-Delhom)

     

21/05/1941: reprimenda de la Inspección de 1a Eseñanza de León a Francesc Montserrat Navau. (Col·lecció particular família Montserrat-Delhom) 

     

15/10/1976: certificat per a Rosa Delhom Brugués on es constata el seu nomenament com a mestra així com la seva depuració del càrrec. (Col·lecció particular família Montserrat-Delhom)

   

24/12/1976: demanda de Francesc Montserrat Navau en què sol·licita que li sigui abonat el temps que va ser apartat de la feina de mestre. (Col·lecció particular família Montserrat-Delhom)

     

08/02/1978: demanda de Francesc Montserrat Navau en què sol·licita que sigui donat d'alta a la mutualitat tenint en compte la seva antiguitat. (Col·lecció particular família Montserrat-Delhom)

 

Selecció de fulls de l’expedient de depuració del mestre Francesc Montserrat Navau, marit de Rosa Delhom. (Archivo General de la Administración)

     

24/11/1939: acord de l’Auditoria de guerra de la 4ª regió militar per la qual es decidia arxivar l’expedient del mestre Francesc Montserrat Navau, “por no existir cargos de responsabilidad penal contra el interesado, pero sin hacer pronunciamiento alguno en el orden disciplinario, que queda sometido a la Jurisdicción administrativa”. (Col·lecció particular família Montserrat-Delhom)

     

21/05/1941: queixa escrita de la Inspecció de Primera Ensenyança de Lleó, on estava destinat Francesc Montserrat com a càstig, dirigida al mestre Montserrat per no donar les classes de catecisme estipulades i per donar classes particulars sense autorització. Se l’obliga a donar tres cops per setmana catecisme, que assistís diàriament a la seva escola al Mes de Maria i que “se comporte con gran honradez profesional, cumpliendo a rajatabla sus deberes y portándose como un maestro digno de la nueva España”. (Col·lecció particular família Montserrat-Delhom)

   

24/12/1976: recurs del mestre Francesc Montserrat Navau davant de la Direcció General de Personal, ja que no se li reconeixien els triennis en els anys en què va estar separat del servei. Adduïa la necessitat de no exercir en ser traslladat a Lleó, ja que “ese abandono fue forzoso, al menos siquica y moralmente, por las circunstancias, que en su caso, concurrían”. (Col·lecció particular família Montserrat-Delhom)

     

08/02/1978: petició del mestre Francesc Montserrat Navau al president de la Mutualitat del Magisteri Primari de Barcelona per tal que el donin d’alta al servei abans de 1951, d’acord amb la seva trajectòria professional. Per tal finalitat, Montserrat exposa els diferents centres escolars on va exercir des de l’any 1934, quan va començar. (Col·lecció particular família Montserrat-Delhom)