El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

El Conservatori Municipal de Música

       

10/07/1944: acord de la Ponència de Cultura de l’Ajuntament d’habilitar el segon i el darrer pis de l’edifici de la Cambra Oficial de Comerç i Indústria per encabir els alumnes del Conservatori Municipal de Música, que en els darrers cursos han anat en augment i ja no disposen d’espai suficient en les instal·lacions anteriors. La despesa de la rehabilitació de l’edifici puja 5.606’10 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       
       

Expedient Damià Rius Juliol 1947-febrer 1948: documents relatius a la consecució per part de Damià Rius Vilella de la plaça de director del Conservatori Municipal de Música i de l’Agrupació Municipal de Música (instància del Sr. Rius, l’acta del tribunal corresponent i la comunicació de l’obtenció de la plaça). Entre els mèrits que l’aspirant destaca en la seva instància hi ha la possessió de la càtedra d’instruments de metall del conservatori municipal, l’exercici de director interí del centre des de 1939 i haver compost diverses peces musicals. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

15/10/1947: certificat del Secretari de l’Ajuntament, Germán Lorente Doñate, pel qual manifesta que la Comissió Municipal Permanent ha pres l’acord de nomenar en propietat el càrrec de sotsdirector de l’Agrupació Municipal de Música a Isidre Tardà Vilalta, amb un sou de 1.860 pessetes anuals. També s’adjunta la relació de diversos nomenaments de professors de diferents instruments, amb un sou anual de 1.740 pessetes. (Arxiu Municipal de Manresa).

 

       

29/02/1960: notificació del secretari de l’Ajuntament a Damià Rius Vilella i a la resta de components de l’Agrupació Musical de Música de l’acord pres per la Comissió Municipal Permanent d’anul·lar la decisió que l’Agrupació Municipal de Música passava a dependre administrativament del Patronat del Conservatori Municipal de Música. (Arxiu Municipal de Manresa).