El primer franquisme a Manresa en un clic (1939-1959)

La difícil represa després de la Guerra

Documents

   

14/08/1939: carta de l’alcalde de Manresa a l’“Inspector Provincial de 1ª Enseñanza”, en què li fa saber que algunes de les escoles manresanes han patit desperfectes durant la Guerra Civil i que necessiten obres de reparació. També li comunica que el “Instituto Nacional de Enseñanza Media” necessita de més espais, en suprimir les classes mixtes i en trobar-se en obres alguns dels seus espais. Per tant, les escoles que ocupaven l’institut hauran de ser traslladades provisionalment al col·legi Sant Ignasi. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

   

Setembre del 1939: petició de l’alcalde de Manresa a la “Rda. Superiora del Convento de Hermanas Josefinas” del carrer Sant Miquel, en què li demana que retorni tot el mobiliari que pertany a l’Ajuntament i que es troba dipositat en aquest convent. Així mateix, també reclama que se li lliuri una relació de tot el mobiliari que va ser dipositat durant la Guerra Civil en el convent i que encara no ha estat recuperat pels seus propietaris. Notificació de l’alcalde-president accidental de Manresa Josep Moltó, en què anota haver rebut de la superiora 106 taules i cadires escolars -propietat de l’Ajuntament-, que es trobaven en el convent. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

19/09/1939: notificació pública de l’alcalde de Manresa Domènec Prunés sobre l’obertura de les “Escuelas Nacionales de primera enseñanza” a les quals han d’acudir els mateixos alumnes que hi anaven el curs anterior i vulguin continuar els seus estudis. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

   

20/09/1939: rebuts dels honoraris pagats per l’Ajuntament de Manresa als arquitectes Josep Mª Miró Guibernau i Ignasi Brugueras en motiu de la realització d’informes sobre l’estat de solidesa i seguretat de l’edifici del Grup Escolar “Generalísimo Franco”, així com de les orientacions referents a les obres de reparació i de consolidació necessàries. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

Abril del 1942: notificació del Departament de Sanitat que informa sobre les nenes de l’escola del “Tosal del Coro”, que només poden utilitzar un lavabo d’una casa veïna, en la qual s’ha donat un cas greu de tuberculosi. Per tant, caldria desinfectar aquest lavabo. També es fa saber que les canonades d’aigua del barri són molt deficitàries a nivell sanitari i que, al barri, existeix un focus endèmic de tifus. (Arxiu Municipal de Manresa).

Premsa

     

 

“Manresa”, 14/11/1942: ban de l’alcalde de Manresa Domènec Prunés sobre l’obligació de l’escolarització de nens i nenes fins els 14 anys: “serán multados los padres de los niños y niñas en edad escolar que falten a las clases”. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 12/2/1943: difusió de l’avís de la Guàrdia Urbana, segons el qual recollirà els nens i nenes “que vagabundean por nuestras calles, sin asistir a las escuelas nacionales, y a denunciar a los padres que incumplen las obligaciones que les impone la Ley”. (Arxiu Comarcal del Bages).

 

     

“Manresa”, 26/10/1943: edicte de l’alcalde de Manresa Josep Montardit sobre l’obligatorietat d’escolaritzar els nens i nenes de 6 a 14 anys o els responsables seran sancionats “aparte de que dichos menores serán considerados como no constantes en el censo de racionamiento de la población”. (Arxiu Comarcal del Bages).