Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Comissió de cultura

13/05/1931: constitució de la Comissió de cultura de Manresa i acord per a proposar a l’Ajuntament municipal l’organització de colònies escolars. (Arxiu Comarcal del Bages) 

14/06/1931: acta de reunió de la Comissió de Cultura de Manresa, en què s’exposen diverses qüestions relacionades amb l’organització de colònies escolars i es fa ressò de la presentació d’una sol·licitud demanant la creació d’una Escola Moderna de Belles Arts a Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages)

17/07/1931: acord de la Comissió de Cultura de Manresa per a nomenar Amadeu Miralles com a mestre director de les colònies escolars que s’havien de fer a Moià i Magí Boadas com a mestre col·laborador d’aquestes. (Arxiu Comarcal del Bages)

23/07/1931: acta de reunió de la Comissi&´ de Cultura de Manresa, en què s’acorda l’obertura a concurs de les places de mestra directora i mestra col·laboradora per a les colònies escolars de nenes i també es fa ressò d’un decret ministerial que suposava la creació de dues escoles al barri d’El Guix i de dos centres més al barri del Poble Nou. S’acorda estudiar la idoneïtat d’ubicar-los en les zones esmentades. (Arxiu Comarcal del Bages)

30/07/1931: acord de la Comissió de Cultura de Manresa per a l’adjudicació a Joan Garriga de la construcció de 50 taules i 100 cadires. (Arxiu Comarcal del Bages)

13/08/1931: resum d’una sessió de la Comissió de Cultura de Manresa, en què Concepció Guri Martí és nomenada mestressa directora de la colònia de nenes a Moià i Maria Fabregat, mestressa col·laboradora. D’altra banda, s’acorda que les colònies de nens finalitzin el dia 17 del mateix mes, mentre les de nenes s’iniciîn l’endemà. (Arxiu Comarcal del Bages)

20/08/1931: avaluació positiva de les primeres colònies escolars d’estiu, feta en el si d’una reunió de la Comissió de Cultura de Manresa. (Arxiu Comarcal del Bages)

11/09/1931: acta de reunió de la Comissió de Cultura de Manresa, en la qual, entre altres acords, es decideix demanar a l’Ajuntament que es condicionin els locals convenients per a destinar-los a les noves escoles dels barris del Guix i del Poble Nou, amb la possibilitat de valorar el trasllat d’una d’aquestes aules a una altra zona de la ciutat. També es vol demanar al consistori que adquireixi el material escolar indicat per l’inspector de primera ensenyança. (Arxiu Comarcal del Bages)

17/09/1931: acords presos per la  Comissió de Cultura de la ciutat sobre diversos plans d’impuls de l’ensenyament a Manresa. Entre aquests destaquen sol·licitar permís a l’Ajuntament per adquirir 50 taules i 100 cadires per a les noves escoles del Poble Nou i activar les gestions per tal d’inaugurar, pel nou curs, l’escola del mestre Albagés. (Arxiu Comarcal del Bages)

07/10/1931: acord de la Comissió de cultura de Manresa per a proposar a l’Ajuntament municipal que sol·liciti al Ministre d’Instrucció Pública i Belles Arts la substitució de les dues escoles dissenyades per al barri d’El Guix –una per a nens i una per a nenes- per  dues escoles mixtes, una de  situada al mateix indret i l’altra a Les Farreres, on hi mancava un centre escolar. (Arxiu Comarcal del Bages)

12/10/1931: acta de sessió de la Comissió de cultura de Manresa, en la qual cal realçar els acords presos en relació al finançament de les colònies escolars, les gestions fetes per a l’adquisició de material escolar i de taules i cadires per a centres de la ciutat i el nomenament del mestre Josep Martínez Aguado per a responsabilitzar-se de l’Escola preparatòria d’ingrés a l’Institut. (Arxiu Comarcal del Bages)

29/10/1931: aprovació, per part de la Comissió de Cultura de Manresa, de les diverses gestions fetes per a millorar el funcionament de l’ensenyament a la ciutat. Entre les accions sobresurt el lloguer de locals per a ubicar-hi escoles al barri del Poble Nou, l’aprovació de l’estat de comptes per a les colònies escolars i l’adquisició d’estufes per a diversos centres escolars. (Arxiu Comarcal del Bages)

07/11/1931: acta de sessió de la Comissió de Cultura de Manresa, que es fa ressò d’un article crític amb la gestió del president de la comissió perquè encara no havia aconseguit crear una escola municipal de música. Els membres de l’entitat rebutjaven aquesta opinió perquè “els consta la tasca feixuga i constant que ha portat a cap el Sr. Costa en pro dels afers nomenats a la Comissió”. (Arxiu Comarcal del Bages)

13/11/1931: acta de la reunió de la Comissió de Cultura de Manresa, en la qual es pren l’acord de visitar el local de les escoles de Sant Domènec amb la intenció d’avaluar-lo i veure si és adequat per a la instal·lació de l’Escola Municipal de Música. (Arxiu Comarcal del Bages)

22/11/1931: acord de reforma del col·legi Sant Ignasi de Manresa, pres en una acta de la reunió de la Comissió de cultura de la ciutat, que suposa destinar-lo a integrar-hi l’Escola Municipal d’Arts i Oficis, una escola graduada i dos grups escolars nous. En la mateixa sessió, també es decideix nomenar un mestre per a l’Escola Preparatòria de l’Institut i es comuniquen les gestions fetes amb La Caixa per a la construcció de grups escolars. (Arxiu Comarcal del Bages)

01/12/1931: diversos acords de la Comissió de cultura de Manresa, entre els que destaquen la desestimació de la subvenció a una escola racionalista a la ciutat; el compromís mostrat per la Direcció General de Primera Ensenyança de cooperació a través de l’Estat per a la construcció de grups escolars i reforma del Col·legi Sant Ignasi; i les gestions per a aconseguir el solar de la plaça de la Independència, “lloc molt adequat per a emplaçament d’un grup escolar”. (Arxiu Comarcal del Bages)

29/12/1931: acords de la Comissió de Cultura de Manresa relacionats amb l’educació: concessió de beques; subvenció de 2.500 pessetes del Ministeri d’Instrucció Pública per a les colònies escolars; obrir un concurs per a la construcció de taules i cadires per a les escoles d’El Guix i Les Farreres; convocatòria de places per a professors per a l’escola de música; i la col·locació de la bandera catalana, juntament amb la republicana, a les escoles en els dies de festa. (Arxiu Comarcal del Bages)

08/01/1932: ajornament de la sessió de la Comissió de Cultura de Manresa per falta de quòrum. (Arxiu Comarcal del Bages)

11/01/1932: notificació de la Comissió de Cultura de Manresa que certifica haver rebut la comunicació de l’inspector de primera ensenyança en la qual es comunicava la impossibilitat d’aixecar acta per a la construcció definitiva de les escoles del Poble Nou, tot i que les gestions per a solucionar-ho avançaven. L’entitat, alhora, es feia ressò de la cerca de locals per a ubicar noves escoles a la ciutat. (Arxiu Comarcal del Bages)

30/01/1932: acord de la Comissió de Cultura de Manresa per tal de demanar permís a l’Ajuntament municipal per a llogar un local destinat a ser centre escolar. (Arxiu Comarcal del Bages)

04/02/1932: adjudicació, per part de la Comissió de Cultura de Manresa, a Francesc Jorba Soler del concurs de construcció de taules, cadires i altre material per a les escoles dels barris d’El Guix i Les Farreres. (Arxiu Comarcal del Bages)

12/02/1932: acta de reunió de la Comissió de Cultura de Manresa, en la qual es fa ressò de la impossibilitat de Francesc Jorba Soler de poder complir amb la construcció de taules, cadires i altre material per a les escoles d’El Guix i Les Farreres. Es decideix fer l’encàrrec a Joan Garriga. (Arxiu Comarcal del Bages)

23/01/1932: diversos acords de la Comissió de Cultura de Manresa, entre els que sobresurt la fixació de la data del 6 de març següent per a la inauguració de les noves escoles del Poble Nou, a més del lloguer d’un local per a l’escola d’El Guix. (Arxiu Comarcal del Bages)

6/4/1932: acta de sessió de la Comissió de Cultura de Manresa, en què destaquen les gestions fetes per a la promoció de les colònies escolars. Entre aquestes, es decideix enviar una instància al ministre d’instrucció pública i una altra a la Generalitat de Catalunya per a demanar-los subvenció. (Arxiu Comarcal del Bages)

04/05/1932: la Comissió de Cultura de Manresa determina proposar a l’Ajuntament municipal instal·lar a l’edifici de la Residència de la Cova de Sant Ignasi escoles primàries i un politècnicum. També pretén enviar cartes als col·laboradors de l’any anterior amb les colònies escolars per tal de seguir-los demanant la seva cooperació. (Arxiu Comarcal del Bages)

11/05/1932: diversos acords de la Comissió de Cultura de Manresa relacionats amb l’impuls de les colònies escolars. (Arxiu Comarcal del Bages)

18/05/1932: diverses accions de la Comissió de Cultura de Manresa destinades a millorar l’ensenyament de la ciutat, entre les quals destaca el nomenament d’un professor per a l’Escola de Les Farreres, la voluntat de millorar les condicions de docència pels alumnes i l’impuls de les colònies escolars: “Fer fitxes individuals per a l’estat físic dels nens i nenes de les escoles nacionals als efectes de classificació per a seleccionar els que hagin de constituir les colònies”. (Arxiu Comarcal del Bages)

25/05/1932: gestions fetes per la Comissió de Cultura de Manresa per tal d’organitzar i donar impuls a les colònies escolars de la ciutat, com l’organització de sessions de cinema per a recaptar fons. (Arxiu Comarcal del Bages)

06/06/1932: acord de la Comissió de Cultura de Manresa per a proposar a l’Ajuntament municipal sol·licitar un préstec de 750.000 pessetes per tal de poder adquirir un solar a la plaça de la Independència on s’ubicaria un nou grup escolar. (Arxiu Comarcal del Bages)

15/06/1932: diverses informacions de la Comissió de Cultura de Manresa relacionades amb l’educació a la ciutat, entre les que destaquen la recerca de subvencions per a sostenir l’organització de les colònies escolars. (Arxiu Comarcal del Bages)

18-6-1932: comunicació de la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Manresa que rebutja rebre recomanacions a l’hora d’escollir els infants que participaran a les colònies escolars. L’entitat certifica que l’ordre prioritari d’elecció es regeix per seleccionar els nens i nenes amb major pobresa fisiològica i econòmica. (Arxiu Comarcal del Bages)

29/06/1932: sessió de la Comissió de Cultura de Manresa en què es fa ressò de la subvenció de 4.000 pessetes per part del ministeri d’Instrucció Pública i de 2.000, per part de la Generalitat de Catalunya, per tal de subvencionar les colònies escolars. La reunió també va servir per a parlar d’altres accions aconseguides en benefici d’aquestes colònies, com la concessió d’un viatge de franc per a transportar material o la donació d’aliments. (Arxiu Comarcal del Bages)

28/07/1932: reunió de la Comissió de Cultura de Manresa, en la qual es parla de la possibilitat de llogar uns locals per a escoles i del lliurament de vals per articles per a les nenes de les colònies escolars. (Arxiu Comarcal del Bages)

22/08/1932: diversos acords de la Comissió de Cultura de Manresa, entre els que sobresurt la redacció de les bases del concurs per a professor i director de l’escola de música i la necessitat d’aclarir la situació legal de les escoles unitàries que excedeixen el nombre reglamentari d’alumnes. (Arxiu Comarcal del Bages)

30/08/1932: decisions de la Comissió de Cultura de Manresa encaminades a rebaixar el preu de les còpies dels informes de les colònies escolars, a més d’altres accions fetes per a condicionar locals i millorar el material escolar. (Arxiu Comarcal del Bages)

16/09/1932: la Comissió de Cultura de Manresa decideix llogar un local al carrer dels Docks (actual Jacint Verdaguer), cantonada amb carretera Pont de Vilomara, per a destinar-lo com a centre escolar. Es volia estudiar ubicar-hi un parvulari i els quatre graus de l’escola de nenes i les tres escoles unitàries de nens del col·legi Sant Ignasi “per tal de deixar completament lliure aquest edifici per al cas que s’acordi fer-hi obres de restauració”. (Arxiu Comarcal del Bages)

10/10/1932: acta de reunió de la Comissió de Cultura de Manresa, en què destaca l’aprovació  d’instal·lar a l’escola del carrer Docks l’Escola graduada de nenes, tres escoles unitàries de nens i un parvulari. (Arxiu Comarcal del Bages)

29/10/1932: acords de la Comissió de cultura de Manresa sobre la concessió del concurs de construcció de mobiliari de l’escola del carrer dels Docks (actual Jacint Verdaguer) i sobre la recerca d’un local, mitjançant la difusió a través de la premsa, per a ubicar-hi l’escola de pàrvuls de l’edifici de Sant Domènec.  (Arxiu Comarcal del Bages)

09/11/1932: reunió de la Comissió de Cultura de Manresa, en què es decideix instal·lar calefacció central a l’escola del carrer Docks (actual Jacint Verdaguer). (Arxiu Comarcal del Bages)

21/11/1932: diverses informacions de la Comissió de cultura de Manresa relacionades amb el condicionament de l’escola del carrer dels Docks, així com amb el projecte de Grup Escolar que s’havia d’ubicar a la plaça de la Independència. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

19/9/1934: demanda del secretari de l’institut de segon ensenyament de Manresa al president de la comissió de cultura de l’Ajuntament de Manresa per saber si la convocatòria de beques per a estudiar batxillerat que s’havia iniciat l’any anterior seguia oferint-se aquell curs. En aquest cas, s’havia de fer pública ràpidament a causa de l’obertura de la matrícula de curs. (Arxiu Comarcal del Bages)