Els mestres de la República a Manresa.
Trajectòries, pedagogies i depuracions

Quadern de rotació del mestre Albagés

Introducció

El quadern de rotació del mestre Josep Albagés era una mena de dietari de classe, efectuat entre 1916 i 1934, on, diàriament, un alumne encarregat consignava les tasques realitzades i feia resums d’algunes de les activitats. Aquest quadern permet seguir l’evolució pedagògica del mestre Albagés i observar com es van incorporant noves metodologies didàctiques i s’introdueix la llengua catalana en l’ensenyament. Aquí mostrem una selecció només dels diaris de classe dels cursos 1931-32, 1932-33 i 1933-34 que corresponen al període republicà.  

 
   

Tasques escolars corresponents a una jornada escolar sencera consignades en el Quadern de Rotació amb el resum de les tasques que diàriament es feien a l’escola i alguns dels continguts tractats. (Arxiu Comarcal del Bages)

Redaccions sobre esdeveniments. Un dels aspectes renovadors de l’escola del mestre Albagés era l’interès per tractar a classe temes d’actualitat com una nevada, aniversaris commemoratius, la Festa del Llibre, etc. (Arxiu Comarcal del Bages)

 

Resums d’excursions d’esplai i visites pedagògiques. Aquestes formaven part de la renovació de la programació que preconitzava en temps de la República Josep Albagés. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

Redaccions dels alumnes. La redacció era una de les activitats de llengua que es treballava. (Arxiu Comarcal del Bages)

 
   

Mostres de tipus textuals. Resulta molt interessant, per la seva modernitat, destacar la gran diversitat de tipus de text que feia treballar Josep Albagés als seus alumnes per donar-los un domini dels diferents registres de llenguatge. S’hi poden llegir cartes, actes, esqueles, felicitacions, factures, oficis, comandes, certificats, anuncis, etc. (Arxiu Comarcal del Bages)

Resums de conferències fetes pels alumnes sobre temes diversos. Aquesta tècnica es continua utilitzant actualment a moltes escoles i és una mostra de l’ensenyament renovador que es practicava a l’escola del mestre Albagés. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

L’enquesta i el treball en equips formaven part de les tècniques de treball. (Arxiu Comarcal del Bages)

       
       

Activitats de llengua catalana. La catalanització de l’ensenyament es basava, sobretot, en l’ensenyament de la llengua. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

Exemple dels exercicis d’aprenentatge del castellà. La majoria dels ensenyaments es continuaven fent en aquesta llengua. (Arxiu Comarcal del Bages)
 

   

Apunts de classes de Geografia i Història. La introducció de la Geografia i la Història de Catalunya i del Bages és un altre aspecte innovador que s’incorpora a les classes de Josep Albagés. (Arxiu Comarcal del Bages)

     

Resums de lliçons de Ciències Naturals. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

Resums de lliçons de Matemàtiques i Geometria. (Arxiu Comarcal del Bages)

   

Lletra de comiat del mestre Josep Albagés i Ventura en ser contractat,  pel Patronat Escolar de l’Ajuntament de Barcelona,  com a director del Grup Escolar Pi i Margall a l’any 1934 pel seu reconegut prestigi pedagògic. (Arxiu Comarcal del Bages)

Transcripció de la lletra de comiat

 

Mots finals

Aquest quadern és tancat el 15 de febrer car amb motiu de cessar el 28 en la direcció d’aquesta escola per trasllat a Barcelona calia els dies que resten per a la seva compaginació i enquadernació. Porta el nº 19, corresponent al 19è curs que tinc cura d’aquesta escola. En aquests volums queda registrada la tasca realitzada en tot aquest temps. Han desfilat en la redacció del Diari els alumnes que han format la secció més avançada de l’escola: ells hi ha posat llur treball i llur entusiasme; jo hi tinc reflexada la meva ànima com a mestre, car no és solament el treball que s’hi veu sino el que representa.

Al cedir els volums a l’ajuntament per a la seva custòdia, entenc que compleixo un deure car és una obra purament manresana i com a tal, correspon a la ciutat. Altrament és el millor obsequi que jo podria fer-li perquè és el testimoni de la meva actuació a Manresa, el fruit del meu treball en els millors anys de mestre. A l’ensems, voldria s’acceptés com una prova del meu agraïment a la ciutat per les atencions rebudes durant el meu sojorn ací, les quals, no oblidant-les mai, m’obliguen a considerar-me un manresà més que de tot cor desitja amb la seva expansió cultural, l’engrandiment de la ciutat aimada.

Manresa, 28 de febrer de 1934
Josep Albagés