Cens de manresans privats de llibertat
Noms i xifres de la repressió franquista (1939-1975)

Les presons: “sanatoris de cossos i ànimes”. Documents

Aguado Junyent, Joaquima

23/11/1939. El director de la presó de Manresa informa al jutge instructor militar que Joaquima Amado Junyent hi ha ingressat després de ser detinguda. (Tribunal Militar Territorial Tercer, Barcelona).

23/03/1940. Full de liquidació de condemna de Joaquima Aguado Junyent, a qui s’abonen els dos mesos i 21 dies transcorreguts des que ha estat detinguda i mentre estava pendent de consell de guerra. (Tribunal Militar Territorial Tercer, Barcelona).

31/01/1963. El director de la presó Model de Barcelona proposa al capità general de la 4ª Regió Militar el llicenciament de Joaquima Aguado per extinció de la pena. (Tribunal Militar Territorial Tercer, Barcelona).

31/01/1963. Historial penitenciari de Joaquima Aguado. Comprèn des de la seva detenció fins al llicenciament definitiu per extinció de la pena. (Tribunal Militar Territorial Tercer, Barcelona).

08/03/1963. Certificat de llibertat definitiva de Joaquima Aguado Junyent, condemnada a vint anys pel delicte de rebel·lió militar. (Tribunal Militar Territorial Tercer, Barcelona).

08/03/1963. Justificant de recepció del dictamen de llicenciament definitiu a favor de Joaquima Aguado, signat pel director de la presó Model de Barcelona. (Tribunal Militar Territorial Tercer, Barcelona).

22/07/1963. Telegrama postal que informa que Joaquima Aguado Junyent ha estat posada en llibertat definitiva. (Tribunal Militar Territorial Tercer, Barcelona).

Alarcón Carretero, Juan

08/05/1943. Full de liquidació de condemna de Juan Alarcón Carretrero, en situació de llibertat condicional, a qui li resten per complir deu anys i vuit mesos. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

Alarcón Navarro, Antonio

26/06/1942. Full de liquidació de condemna d’Antonio Alarcón Navarro, condemnat a sis anys i un dia de presó major, dels quals li manquen per complir quatre anys i deu mesos. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

Alcubierre Peleato, Jacinto

13/03/1939. Ordre d’ingrés a la presó de Jacinto Alcubierre Peleato –empleat de l’Estació del Nord de Manresa- adreçada per la Columna de Orden y Policía al director de la Model de Barcelona. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

20/06/1939. Full de liquidació de condemna de Jacinto Alcubierre Peleato, sentenciat a dotze anys i un dia, dels quals li resten per complir onze anys, vuit mesos i setze dies. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

20/06/1939. Full de liquidació de condemna de Jacinto Alcubierre Peleato, condemnat a dotze anys i un dia, dels quals li resten per complir onze anys i vuit mesos. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

17/10/1940. Proposta de commutació de la pena imposada a Jacinto Alcubierre, condemnat per auxili a la rebel·lió a dotze anys i un dia, per la d’un any de presó menor, per haver ajudat persones de dretes durant la guerra (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

04/02/1941. Proposta de commutació de pena a favor de Jacinto Alcubierre Peleato, condemnat inicialment a dotze anys i un dia, per a qui es demana un any de presó menor. Entre els arguments, s'hi fa constar "haber beneficiado a personas derechistas" durant la guerra.  (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).
 

Alijotas Alfonser, Telesforo

26/10/1942. Full de liquidació de condemna de Telesforo Alijotas. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

Arcal Ordobas, Primitivo

29/09/1942. Full de liquidació de condemna de Primitivo Arcal Ordobas, condemnat a deu anys de presó per auxili a la rebel·lió, dels quals ha complert dos mesos i vint-i-vuit dies. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

08/06/1948. El capità general de la 4ª Regió Militar concedeix l’indult a Primitivo Arcal Ordobas, condemnat a deu anys per auxili a la rebel·lió militar. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

Arpa Cura, Miquel

01/06/1940. Ordre d’ingrés a la presó de Manresa de l’exregidor republicà Miquel Arpa Cura, signada per l’inspector en cap de la policia governativa. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).
 

14/06/1940. Certificat mèdic que acredita que Miquel Arpa, internat a la presó de Manresa, pateix des de la infantesa brots de tuberculosi, motiu pel qual requereix atenció. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).
 

27/06/1940. Instància de Miquel Arpa al jutge instructor militar de Manresa. Hi demana ser posat en llibertat o en presó atenuada –equivalent a l’arrest domiciliari- a causa  de la tuberculosi que sofreix. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

11/09/1940. Provisió del jutge militar de Manresa per la qual concedeix a Miquel Arpa la llibertat provisional a causa de la tuberculosi que pateix, amb la condició d’haver-se de presentar al jutjat militar els dilluns i dijous de cada setmana. A sota, diligència signada pel mateix Miquel Arpa, per la qual queda assabentat de la decisió del jutge. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

02/01/1942. Certificat de llibertat condicional de Miquel Arpa. S’hi fa constar que el penat fixarà la seva residència a València en règim de desterrament. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona.).

08/04/1948. Instància per mitjà de la qual Miquel Arpa –condemnat a dotze anys i un dia, pena commutada per la de vuit anys- demana al capità general de la 4ª Regió Militar que li sigui concedit l’indult. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

Ayuso López, Pedro

Full de l'expedient penitenciari de la presó de Manresa relatiu a Pedro Ayuso López, amb l'historial d'incidències registrades entre el 27 d'octubre de 1939 i el 24 d'abril de 1941. (Arxiu Nacional de Catalunya).

Badia Busoms, Joan

22/12/1939. Fragment de la instància adreçada des de la presó de Manresa al jutge per Joan Badia Busoms, en què li demana que “se digne [a] practicar las diligencias que juzgue convenientes para cerciorarse de mi inculpabilidad [y] conocida ésta, decretar mi libertad”. (Tribunal Territorial Tercer. Barcelona).

02/02/1944. Proposta de commutació de la pena imposada a Joan Badia Busoms, condemnat a sis anys i un dia per rebel·lió militar i per a qui es demanen sis anys. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

Bajona Roig, Agustí

15/05/1943. Full de liquidació de condemna d’Agustí Bajona Roig, sentenciat a trenta anys per adhesió a la rebel·lió militar, dels quals li resten per complir 28 anys, deu mesos i 29 dies. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

19/06/1946. El capità general de la 4ª Regió Militar denega la sol·licitud d’indult presentada per Agustí Bajona Roig, que compleix condemna de trenta anys a la presó Model per adhesió a la rebel·lió militar. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

Barea Junquero, Pedro

05/05/1944. La Comisión Central de Examen de Penas desestima la revisió de la condemna de dotze anys i un dia de reclusió menor imposada a Pedro Barea Junquero. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).
 

02/04/1948. Instància de Pedro Barea Junquero al capità general de la 4ª Regió Militar en què demana que li sigui concedit l’indult. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

Baró Lladó, Lluís

 01/08/1940. Full de liquidació de condemna de Lluís Baró Lladó, sentenciat a vint anys per auxili a la rebel·lió, dels quals li’n queden dinou i 29 dies per complir. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

 23/09/1941. Expedient penitenciari de la presó provincial de Saragossa de Lluís Baró Lladó. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

 06/04/1948. Instància adreçada al capità general de la 4ª Regió Militar per Lluís Baró Lladó –condemnat a dotze anys i un dia per auxili a la rebel·lió- en què demana que li sigui concedit l’indult. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

16/06/1959. Dictamen de l’auditor de guerra en què es proposa la llibertat definitiva per a Lluís Baró Lladó, condemnat per auxili a la rebel·lió. A sota, acord del capità general de la 4ª Regió Militar en què hi dóna el vistiplau. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

Barris Torres, Joaquim

 27/07/1943. Full de liquidació de condemna de Joaquim Barris Torres, sentenciat a dotze anys i un dia, dels quals li resten per complir onze anys i vuit mesos. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

Bastardas Montsec, Francesc

 14/02/1939. Portada de l'expedient penitenciari de la presó de Manresa corresponent a Francesc Bastardas Monsech, que hi ingressà i fou posat a disposició del Servicio de Información y Policía Militar (SIPM). (Arxiu Nacional de Catalunya).

 27/03/1939. Expedient penitenciari de la presó Model de Barcelona corresponent a Francesc Bastardas Monsech, que hi ha ingressat procedent de la presó de Manresa. (Arxiu Nacional de Catalunya).

Bonet Muxí, Ramon

 17/06/1940. Portada de l’expedient penitenciari de Ramon Bonet Muxí, ingressat a la Model de Barcelona procedent de la presó del partit judicial de Manresa. (Arxiu Nacional de Catalunya).

01/08/1940. Full de liquidació de condemna de Ramon Bonet Muxí, sentenciat a quinze anys de reclusió sense commutació, dels quals té pendents de complir catorze anys i dos mesos, aproximadament. (Arxiu Nacional de Catalunya).
 

30/12/1942. Historial de l’expedient penitenciari de Ramon Bonet Muxí, ingressat a la presó Model de Barcelona. Hi apareixen registrats els problemes cardíacs del penat, que fan que sigui “inútil para el trabajo”.  (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

25/09/1943. Full de liquidació de condemna de Ramon Bonet Muxí. S’hi fa constar que, dels quinze anys de pena imposada, li’n falten gairebé catorze per complir . (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

09/04/1948. Instància de Ramon Bonet Muxí adreçada al capità general de la 4ª Regió Militar en què demana que li sigui concedit l’indult. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

Borràs Alfonso, Josep

07/08/1939. Full de liquidació de condemna de Josep Borràs Alfonso, sentenciat a vint anys per auxili a la rebel·lió militar, dels quals li resten per complir dinou anys, vuit mesos i vint dies. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).
 

20/07/1942. Certificat de commutació de la pena imposada a Josep Borràs Alfonso, emès per la Comisión Central de Examen de Penas. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

Casasayas Rebordosa, Josep

14/03/1939. Ordre de detenció i ingrés a la presó Model de Josep Casasayas Rebordosa. (Arxiu Nacional de Catalunya).
 

13/11/1939. Portada de l’expedient penitenciari de Josep Casasayas, ingressat a la presó de Manresa procedent del camp de concentració d’Horta (Barcelona), per tal de ser posat a disposició del jutge instructor militar. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).
 

10/01/1940. Expedient penitenciari de Josep Casasayas Rebordosa. S'hi fa constar que reingressa a la presó Model de Barcelona, procedent de la de Manresa, per tal de ser sotmès a consell de guerra. (Arxiu Nacional de Catalunya).

Cayuela Cayuela, Josep

16/05/1939. Coberta de l’expedient penitenciari de Josep Cayuela Cayuela, ingressat a la presó Model de Barcelona. Posteriorment serà sotmès a consell de guerra sumaríssim, condemnat a mort i executat, tal com apareix anotat. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

Centellas Mas, Pere

29/08/1956. Certificat de llibertat definitiva de Pere Centellas Mas, de 62 anys, condemnat pel delicte d’auxili a la rebel·lió. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

Costa Tañà, Eudald

04/05/1941. La Guàrdia Urbana informa favorablement sobre la concessió de la llibertat condicional a Eudald Costa Tañà. (Arxiu Comarcal del Bages).
 

Garriga Boneri, Alfons

05/07/1941. Certificat de llibertat condicional d’Alfons Garriga Boneri, condemnat a sis anys i un dia per auxili a la rebel·lió. (Arxiu Nacional de Catalunya).

20/02/1946. Instància adreçada per Alfons Garriga Boneri al director de la presó Model de Barcelona en què li demana que li sigui concedida la llibertat definitiva. (Arxiu Nacional de Catalunya).

Gavín Fabrillo, José

26/04/1939. Full de liquidació de condemna de José Gavín Fabrillo, condemnat a dotze anys i un dia de reclusió temporal, dels quals li queden per complir onze anys, nou mesos i vint-i-set dies. (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

González Saura, Emili

27/03/1939. Expedient penitenciari d’Emili González Saura, ingressat a la Model de Barcelona, procedent de la presó de Manresa. Segons l’historial, el 3 de juny de 1939 fou traslladat al penal de Sant Miquel dels Reis (València). (Arxiu Nacional de Catalunya).

Grané Vendrell, Enric

24/07/1942. Informe de la Guàrdia Urbana adreçat a l’alcalde de Manresa, favorable a la concessió de la llibertat condicional a Enric Grané Vendrell, si bé n’aconsella el desterrament. (Arxiu Comarcal del Bages

Guitart Algué, Benet

28/01/1942. Informe de la Guàrdia Urbana adreçat a l’alcalde de Manresa, favorable a la concessió de la llibertat condicional a Benet Guitart Algué –ingressat a la presó de Sant Miquel dels Reis (València)-, el qual pot tornar a residir a la capital del Bages. (Arxiu Comarcal del Bages).

Lladó Rial, Ignasi

03/09/1942. L’alcalde informa el director de la presó de Manresa que no hi ha res que impedeixi la concessió de la llibertat condicional a Ignasi Lladó Rial. (Arxiu Comarcal del Bages).
 

Llari Benedicto, Manuel

27/02/1942. La Direcció General de Presons consulta a l’Ajuntament de Manresa si s’escau l’aixecament de l’ordre de desterrament que pesa sobre Manuel Llari Benedicto, en llibertat condicional. (Arxiu Comarcal del Bages).
 

Llumà Vila, Nicèfor

22/05/1942. La direcció de la presó Model de Barcelona consulta a l’alcalde de Manresa la sol·lictud presentada per Nicèfor Llumà Vila, en llibertat condicional i resident a Saragossa, per tal que li sigui aixecada l’ordre de desterrament. (Arxiu Comarcal del Bages).

15/06/1942. L’alcalde de Manresa informa favorablement al director de la presó Model de Barcelona sobre la concessió de la llibertat condicional sense desterrament a Nicèfor Llumà Vila. (Arxiu Comarcal del Bages).

Martínez Espinosa, Emilià

22/08/1939. Portada de l’expedient penitenciari d’Emilià Martínez Espinosa, darrer alcalde republicà de Manresa, ingressat a la Model de Barcelona, procedent de la presó  de la capital del Bages. (Arxiu Nacional de Catalunya).

19/07/1942. Declaració jurada d’Emilià Martínez Espinosa –darrer alcalde republicà de Manresa- en què afirma no haver pertangut mai a la maçoneria. La signatura d’aquest document era requisit per accedir als beneficis de la redempció de penes i de la llibertat condicional. (Arxiu Nacional de Catalunya).

Martínez Osorno, Teófila

12/11/1941. La Guàrdia Urbana informa que no hi ha cap inconvenient per a la concessió de la llibertat condicional a Teófila Martínez Osorno, ingressada a la presó provincial del Bilbao. (Arxiu Comarcal del Bages).

Masqué Boada, Bonaventura

18/05/1942. Informe de la Guàrdia Urbana a l’alcalde de Manresa favorable a la concessió de la llibertat condicional a Bonaventura Masqué Boada, si bé n’aconsella el desterrament. (Arxiu Comarcal del Bages).

24/06/1942. El Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo recorda a l’alcalde de Manresa que, si ho considera oportú per raons de perillositat, pot proposar el desterrament al pres Bonaventura Masqué Boada, al qual li ha estat concedida la llibertat condicional. (Arxiu Comarcal del Bages).

10/07/1942. La Guàrdia Urbana de Manresa informa a l’alcalde que no hi ha cap inconvenient per a la concessió de la llibertat condicional a Bonaventura Masqué Boada, si bé n’aconsella el desterrament, “por considerarse peligrosa y no bien vista su presencia en la localidad”. (Arxiu Comarcal del Bages).

Sense data. Telegrama del director de la presó Model de Barcelona a l’alcalde de Manresa en què li demana informes sobre la concessió de la llibertat condicional a Bonaventura Masqué Boada i si pot tornar a residir a la ciutat. Segons especifica el text, cal que l’informe el subscriguin “las tres autoridades”, és a dir: Ajuntament, Guàrdia Civil i Falange. (Arxiu Comarcal del Bages).
 

Mateu Carrión, Josep

14/03/1940. Antoni Marsol, comerciant, es compromet a donar feina a Josep Mateu, ingressat a la presó Model de Barcelona, en el cas que sigui posat en llibertat condicional. (Arxiu Comarcal del Bages).

16/03/1940. El director de la presó Model de Barcelona demana a l’alcalde de Manresa informes sobre “la solvencia moral y material” d’Ángel Carrión, que podria garantir feina i protecció al pres Josep Mateu, que ha demanat la llibertat condicional. (Arxiu Comarcal del Bages).

19/04/1940. Aval de l’alcalde de Manresa a favor del comerciant Antoni Marsol, “adicto al Glorioso Movimiento Nacional”, el qual es compromet a donar feina al pres Josep Mateu, ingressat a la presó Model de Barcelona. (Arxiu Comarcal del Bages).
 

Sense data. Carta en què es donen instruccions respecte a l’aval que l’alcalde de Manresa ha de signar a favor del comerciant Antoni Marsol, disposat a donar feina al pres Josep Mateu, per tal que obtingui la llibertat condicional:  “El Señor Alcalde tiene que poner una comunicación al Director de esta celular en la que diga que el señor Marsol es persona de conocida y reconocida solvencia moral y económica y a tenor de lo que se dice en el presente escrito, que el tal fiador se compromete a facilitar trabajo al Mateu Carrión en la vida libre”. Amb tota probabilitat, n’és l’autor un funcionari de la presó Model de Barcelona. (Arxiu Comarcal del Bages).

Sense data. Telegrama adreçat per l’alcalde de Manresa al director de la presó Model de Barcelona, referent a la proposta de llibertat condicional per al pres Josep Mateu. (Arxiu Comarcal del Bages).
 

Montané Carbonell, Joaquim

23/04/1942. Informe de la Guàrdia Urbana favorable a la concessió de la llibertat condicional sense desterrament a Joaquim Montané Carbonell, ingressat a la presó central del monestir d’Uclés (Conca). (Arxiu Comarcal del Bages).

Muñoz Muñoz, Francisco

28/03/1942. Telegrama del director de la presó Model de Barcelona a l’alcalde de Manresa en què li demana informes sobre la concessió de la llibertat condicional a Francisco Muñoz Muñoz. (Arxiu Comarcal del Bages).

02/04/1942. La Guàrdia Urbana informa desfavorablement sobre la concessió de la llibertat condicional a Francisco Muñoz Muñoz, “persona considerada de mala conducta [...]”. (Arxiu Comarcal del Bages).

Prada Ramon, Vicenç

22/06/1942. La Guàrdia Urbana informa l’alcalde de Manresa que no hi ha cap inconvenient per a la concessió de la llibertat condicional a Vicenç Prada Ramon –ingressat a la Model de Barcelona-, si bé n’aconsella el desterrament. (Arxiu Comarcal del Bages).

Sense data. Telegrama del director de la presó Model de Barcelona a l’alcalde de Manresa en què demana informes sobre la concessió de la llibertat condicional a Vicenç Prada Ramon. (Arxiu Comarcal del Bages).

Ramal Pozo, Rafael

22/06/1942. Informe de la Guàrdia Urbana adreçat a l’alcalde de Manresa, favorable a la concessió de la llibertat condicional a Rafael Ramal Pozo –internat a la presó Model de Barcelona-, si bé n’aconsella el desterrament. (Arxiu Comarcal del Bages).

Ramon H.V

20/08/1940. Informe de la Guàrdia Urbana que desaconsella la concessió de la llibertat condicional a Ramon H. V., “amante de lo ajeno”, ja que no hi ha persones “que le apoyen moralmente ni materialmente, por ser de conducta indeseable”. (Arxiu Comarcal del Bages).
 

Santamans Sellarès, Lluís

Sense data. Telegrama del director de la presó Model de Barcelona a l’alcalde de Manresa relatiu a la possible concessió de la llibertat condicional a Lluís Santamans Sellarès. (Arxiu Comarcal del Bages).
 

Tàpies Casanovas, Francesc

22/08/1940. Instància adreçada al director de la presó Model de Barcelona pel reclús Francesc Tàpies Casanovas, en què demana que li sigui concedida una destinació, “al objeto de poder formar parte del Coro, ya que anteriormente había formado parte durante varios años de un Coro en Manresa”. (Arxiu Nacional de Catalunya).
 

05/06/1942. Certificat del metge de la presó de Manresa en què es deixa constància que el reclús Francesc Tàpies Casanovas, que ha de ser traslladat a Barcelona, està “en perfecto estado higiénico y debidamente despiojado”. (Arxiu Nacional de Catalunya).
 

Tarrés, Salvador

16/10/1941. Fragment de la instància adreçada per Salvador Tarrés al capità general de la 4ª Regió Militar, en què demana que li sigui concedida la llibertat condicional (presó atenuada). (Tribunal Militar Territorial Tercer. Barcelona).

Torras Oller, Josep

30/04/1942. Certificat del metge de la presó de Manresa en què es deixa constància que el reclús Josep Torras Oller, que ha de ser traslladat a Barcelona, està “en perfecto estado higiénico y debidamente despiojado”. (Arxiu Nacional de Catalunya).
 

Torrens Caus, David

 

13/03/1941. Expedient penitenciari de David Torrens Caus, ingressat a la presó de Manresa procedent de Mèrida. Després de ser traslladat a l’hospital a causa d’una tuberculosi, el jutge militar n’ordena el reingrés a la presó. Gairebé un més després de ser-li denegada la llibertat condicional “por peligrosidad”, mor a la infermeria de la presó, als trenta anys. (Arxiu Nacional de Catalunya).

15/02/1942. Certificat mèdic de defunció de David Torrens Caus, a conseqüència d’una tuberculosi pulmonar. (Arxiu Nacional de Catalunya).

16/02/1942. Rebut signat per un germà de David Torrens Caus, mort per tuberculosi a la presó de Manresa, en què deixa constància que es fa càrrec dels objectes del finat. Entre d’altres, la llista inclou un abric, dues mantes, un barnús, estris de cuina, una camisa, unes espardenyes, un coixí i un jersei. (Arxiu Nacional de Catalunya).

Torrens Serra, Ramon

26/05/1939. El director de la presó Model de Barcelona reclama a l’alcalde de Manresa informes sobre els antecedents de Ramon Torrens Serra, que està disposat a donar feina i protecció al pres Josep Calvet Vilella, en cas que li sigui concedida la llibertat condicional.  (Arxiu Comarcal del Bages).

Vilarasau Arnau, Vicenç

27/04/1939. Nota adreçada al cap de la Guàrdia Urbana de Manresa que informa que Vicenç Vilarasau Arnau ha ingressat a la presó després d’haver-se presentat a les autoritats. (Arxiu Comarcal del Bages).