Les repressions de la guerra
i la postguerra a Manresa

"No blasfemar et podia costar la vida"

(Madrid, 11-8-1928). Monjo de Montserrat i historiador.

“No blasfemar et podia costar la vida”

Entrevista realitzada per Joaquim Aloy i Pere Gasol, al monestir de Montserrat, el 17 de juliol de 2008